Přeskočit na obsah

Město Stříbro vyhlašuje termín pro podání žádostí o dotaci nebo finanční dar z rozpočtu Města Stříbra na rok 2023

Dotace na krytí výdajů spojených s organizací akce a  na výdaje spojené s provozem organizace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 07. 2022 do 14. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Neziskové právnické organizace a fyzické osoby města Stříbra pro oblast kultury, sportu, vzdělávání, vědy a sociálních služeb nebo jiné humanitární účely.
  • nadace nebo nadační fond,
  • ústav,
  • obecně prospěšná společnost,
  • spolek nebo pobočný spolek,
  • zájmové sdružení právnických osob,
  • mezinárodní nevládní organizace, 
  • školská právnická osoba neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace pro oblast kultury, sportu, vzdělávání, vědy a sociálních služeb nebo jiné humanitární účely.
  • Ke krytí výdajů spojených s organizací akce (nájemné za prostory  pro akci, zajištění technických požadavků a služeb při akci, cestovné, propagace akce, poplatky či daně spojené s pořádáním akce, na ceny určené pro vítěze);
  • na výdaje spojené s provozem organizace (poplatek za telefon, výdaje spojené s internetem, materiálové vybavení organizace, výdaje na opravy a údržbu zařízení organizace, poštovné, mzdy zaměstnanců, cestovné, energie);
  • na nákup vybavení.

Forma a výše podpory:

 • U dotace do 30 000 Kč bude dotace vyúčtována formou seznamu účetních dokladů s uvedením čísla dokladu, částky, popisu a  datum úhrady s uvedením zda z bankovního účtu nebo pokladny (bez kopií účetních dokladů) s celkovým součtem všech dokladů. Maximální limit pro začlenění do seznamu účetních dokladů je 10 000 Kč za jeden účetní doklad. V případě dokladu na vyšší částku je povinnost přiložit kopii tohoto dokladu – bez těchto náležitostí bude bráno vyúčtování jako nedostačující.
 • U dotace vyšší než 30 000 Kč bude vyúčtování doloženo kopiemi dokladů, kopií bankovních výpisů nebo pokl. dokladů včetně jejich celkové rekapitulace formou seznamu účetních dokladů s uvedením čísla dokladu, částky a celkového součtu všech dokladů, datum úhrady s uvedením zda z bankovního účtu nebo pokladny – bez těchto náležitostí bude bráno vyúčtování jako nedostačující.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o poskytnutí dotace může žádost poslat písemně či e‑mailem, který je uveden v žádosti, popř. předat prostřednictvím podatelny MěÚ nebo osobně odevzdat na finanční odbor MěÚ.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru