Přeskočit na obsah

Město Žamberk — Dotační program 2022 — Podpora památkové péče

Dotace na podporu zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek, obnova nemovitých věcí, které se nacházejí v památkové zóně v Žamberku.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 7. do 8. 8. 2022.

Příjemci podpory:

 • Vlastník kulturní památky v Žamberku nebo vlastník objektu, který se nachází v památkové zóně v Žamberku.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavební obnova kulturních památek a nemovitých věcí, které se nacházejí v památkové zóně (obnova střech včetně krovů a klempířských prvků, statika, odvodnění objektů, obnova podlah, otvorových prvků, fasády), restaurování kulturních památek a jejich součástí, zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru v Žamberku, za využití tradičních materiálů a technologií. Program je určen na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí památkově hodnotných objektů.
 • A dále podpora projektů, které obdržely dotaci Pardubického kraje nebo Ministerstva kultury České republiky na obnovu kulturních památek a nemovitých věcí, které se nacházejí v památkové zóně města, restaurování kulturních památek a jejich součástí, na zachování a obnovu drobných objektů památkového charakteru v Žamberku. Podpora bude poskytována formou dotace na část finanční spoluúčasti žadatele.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Žamberk na podporu stanoveného účelu 90 000 Kč.
 • Dotace je poskytována formou dotace do výše 70 % celkových uznatelných nákladů projektu, max. do částky 45 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je povinen k žádosti doložit:

  • 1) čestné prohlášení, že obnova bude průběžně konzultována s pracovníky památkové péče a specialisty NPÚ,
  • 2) položkový rozpočet, případně smlouvu o dílo, pokud je v době podání žádosti uzavřena,
  • 3) fotodokumentaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru