Přeskočit na obsah

MK ČR — Dotační řízení na podporu projektů v oblasti literatura vydávání neperiodických publikací pro rok 2022

Dotace na vydávání české literatury a literatur národnostních menšin v tištěné podobě.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 25. května 2022.

Příjemci podpory:

 • 1. Dotační řízení je určeno pro právnické a fyzické osoby (se živnostenským oprávněním), které provozují kulturní a uměleckou činnost a které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky. O dotaci může požádat i autor vydávající vlastní dílo vlastním nákladem; tento autor nemusí mít živnostenské oprávnění (zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, v platném znění).
 • 2. Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území ČR. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem ČR nebo cizincem s trvalým pobytem v ČR.
 • 3. Žádost předkládá subjekt, který je vydavatelem knihy (tzn. výdaje a příjmy související s projektem a poskytnutou dotací musí projít účetnictvím žadatele). Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu výdajů spojených s realizací projektu (např. honoráře, odměny za vykonanou práci, tisk publikace apod.). Pokud knihu vydává více spoluvydavatelů, žádost předkládá ten, který nese odpovědnost za realizaci projektu (bude doloženo kopií spoluvydavatelské smlouvy). Kniha musí být vydána na území České republiky

Typy podporovaných aktivit:

 • Tematické okruhy pro jednoleté a víceleté projekty: 
  • 1. Podpora literatury (beletrie a esejistiky) psané česky a v jazycích národnostních menšin.
  • 2. Podpora vydávání uměleckých debutů české literatury.
  • 3. Podpora vydávání české literární vědy, náročných kritických edicí a sebraných spisů (sebrané spisy, korespondence, paměti apod.).
  • 4. Podpora vydávání překladů umělecky hodnotných literárních děl ze světové literatury .
  • 5. Podpora vydávání překladů z oboru literární vědy a obory příbuzné, náročných kritických edicí a sebraných spisů (sebrané spisy, korespondence, paměti apod.).
  • 6. Podpora vydávání uměleckých děl české ilustrované literatury pro děti a mládež, komiksu, autorských knih apod., včetně debutů.
  • 7. Podpora vydávání překladů uměleckých děl ilustrované literatury pro děti a mládež, komiksu, autorských knih apod.                                                                                                                        

Forma a výše podpory:

 • O konečné výši dotace rozhoduje ministr kultury na základě doporučení odborné komise.

Specifika a omezení:

 • Nelze žádat opakovaně o dotaci na titul, který byl neúspěšný v některém z dřívějších výběrových dotačních řízení.
 • Žadatel může předložit v každém tematickém okruhu maximálně 1 projekt, a to formou samostatné žádosti.
 • Projekty musí být realizovány a profinancovány dle účelového určení dotace podle rozpisu v rozhodnutí a to nejpozději do 31. 12. toho roku, kdy byla dotace poskytnuta.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru