Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora literárních akcí

Dotace budou poskytnuty na podporu veřejně prospěšných a nekomerčních projektů s podmínkou vícezdrojového financování, pokud to povaha projektu nevylučuje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15.  října 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby (se živnostenským oprávněním), které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují veřejné kulturní služby (pořádají kulturní produkce, provozují kulturní zařízení apod.) a které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území ČR. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem ČR nebo cizincem s trvalým pobytem v ČR.
 • Žádost předkládá subjekt, který je vydavatelem, pořadatelem či realizátorem projektu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tematické okruhy:
  • 1. Literární periodika 
   • Dotační řízení pro vydavatele literárních a literárně kulturních periodik v tištěné podobě, v tištěné podobě s elektronickou mutací a v čistě elektronické podobě. Obsah těchto periodik tvoří pouze původní, nepřevzaté příspěvky, periodikum je v databázi ISSN.
  • 2. Literární festivaly a přehlídky.
  • 3. Nadstandardní cykly literárních, přednáškových a diskusních pořadů s dlouhodobou koncepcí a celoroční dramaturgií, komponované pořady apod.
  • 4. Literární soutěže, nadstandardní výstavní projekty, tvůrčí či odborné dílny, jednotlivé akce a pořady k propagaci čtenářství, rezidenční tvůrčí pobyty v ČR, semináře, sympozia, konference, kongresy, organizační činnost spojená s udílením literární cen apod.
  • 5. Celoroční dokumentační, popularizační a informační činnost s dlouhodobou koncepcí v oblasti literatury a knižní kultury. 
   • Dotace je určena výhradně na podporu dokumentační, informační a propagační činnosti v oblasti literatury a knižní kultury, na celoroční literární či čtenářské kampaně (akce, činnost probíhající průběžně po celý rok, nikoliv celoročně připravované 1–2 akce), na průřezovou činnost přes více tematických okruhů, na rozsáhlou dokumentační a badatelskou činnost. Jedná se o podporu celoroční kontinuální činnosti obecně prospěšných subjektů, které působí v oblasti literatury minimálně po dobu dvou let a koncepce jejich činnosti je známá a veřejně přístupná (je třeba doložit). U literárních festivalů a přehlídek může víceletý projekt předložit pořadatel festivalu, který má rozpočet nižší než 3 000 000 Kč ročně.                          

Forma a výše podpory:

 • Dotace ostatním subjektům jsou poskytovány do výše ztráty, nejvýše však do 70 % celkových nákladů.
 • V odůvodněných případech celoroční činnosti či vydávání periodika může být poskytnuta dotace do výše 85 % celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Projekty musí být realizovány a profinancovány podle rozpisu struktury dotace uvedené v rozhodnutí, a to úplně a nejpozději do 31. 12. toho roku, kdy byla dotace poskytnuta.
 • Žadatel může předložit v tomto dotačním řízení maximálně 2 projekty, každý formou samostatné
  žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru