Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora projektů profesionálního divadla a projektů profesionálního tance, pohybového a nonverbálního umění

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení programu „Kulturní aktivity“ na podporu projektů profesionálního tance, pohybového a nonverbálního umění na rok 2020.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 30. 9. 2019.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby (se živnostenským oprávněním odpovídajícím předloženému projektu) a právnické osoby, které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují kulturní služby veřejnosti (pořádají kulturní produkce, provozují kulturní zařízení apod.)
 • Podporované projekty č. 2, 3, 4, 5, 9 — žadatelem mohou být výhradně subjekty nemající vlastního zřizovatele; žadatelé v těchto okruzích nemohou současně žádat o dotaci v Programu státní podpory profesionálních divadel, orchestrů a sborů.
 • Podporované projekty č. 4 a 5 — žadatelem mohou být pouze obecně prospěšné společnosti a spolky — občanská sdružení.
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.
 • Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace MK jsou určeny na podporu veřejně prospěšných neziskových projektů profesionálního umění:
  • Tance.
  • Pohybového divadla.
  • Nonverbálního divadla — pantomimy.
  • Interdisciplinárního charakteru s významným podílem taneční/pohybové složky.
 • Tematické okruhy:
  • 1. Festival, přehlídka.
  • 2. Nový inscenační projekt.
  • 3. Provozování inscenačního projektu.
  • 4. Celoroční inscenační činnost tvůrčího subjektu.
  • 5. Celoroční produkční činnost.
  • 6. Tvůrčí dílna, odborný kurs, konference, seminář.
  • 7. Odborná periodická publikace.
  • 8. Odborná neperiodická publikace.
  • 9. Jiný projekt.

Forma a výše podpory:

 • Dotace obchodním společnostem, družstvům a fyzickým osobám jsou poskytovány nejvýše do 50 % nákladů projektu, maximálně však do výše plánované ztráty.
 • Dotace ostatním subjektům jsou poskytovány nejvýše do 70 % nákladů projektu, maximálně však do výše plánované ztráty.
 • V případě celoroční činnosti obecně prospěšných společností může být dotace poskytnuta na úhradu mzdových nákladů až do výše 15 % celkové dotace poskytnuté na daný projekt.
 • V případě dotací na vydávání tištěných nebo elektronických periodik až do výše 85% celkových nákladů a z dotace hradit výdaje na platy nebo mzdy až do výše 30% dotace. Tato možnost se netýká obchodních společností, družstev a fyzických osob.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit maximálně tři projekty, každý formou samostatné žádosti.
 • Státní dotace jsou určeny na úhradu ztrátových nákladů projektu, nemohou být použity za účelem dosažení zisku.
 • Dojde-li k úspoře finančních prostředků, má se za to, že došlo k úspoře prostředků státního rozpočtu.
 • Dotace ze státního rozpočtu nelze poskytovat na benefiční a charitativní akce.
 • Projekt musí být žadatelem realizován na území ČR.

Doplňkové informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru