Přeskočit na obsah

MK ČR — Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2024 na pořízení plánů ochrany

Dotace na pořízení plánů ochrany mohou být poskytnuty pouze do měst a obcí, na jejichž území je vyhlášena MPR nebo MPZ a PR Kuks, a kde je zároveň zpracován a schválen městský program regenerace.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 15. 6. 2024.

Příjemci podpory:

 • Města a obce, na jejichž území je vyhlášena MPR nebo MPZ a PR Kuks, a kde je zároveň zpracován a schválen městský program regenerace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace na pořízení plánů ochrany se poskytuje v rámci rezervy programu regenerace.
 • Základ rezervy, která může být společně s rezervou vzniklou s úsporami během roku použita zejména na:
  • řešení nečekaných havárií a dokončení obnov kulturních památek v MPR a MPZ, 
  • „opravu nepamátkových objektů“: na záchranu významných památkových hodnot nebo obnovu významných architektonických nebo uměleckořemeslných prvků, pokud jde o stavby, jež nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v MPR nebo MPZ (výši rezervy odsouhlasí Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace) – viz. náležitosti žádosti popsány výše,
  • příspěvky na obnovu kulturních památek v MPR nebo MPZ v souvislosti s udělením Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón podle usnesení vlády č. 209/1992 (1 mil. Kč celorepublikovému vítězi soutěže a 1,400 mil. Kč krajským vítězům). Pro tyto částky se vztahují stejná pravidla jako pro kvóty jednotlivých měst nebo obcí v Programu regenerace,
  • zpracování plánů ochrany pro MPR a MPZ ve městech, kde je zpracován a schválen městský program regenerace podle cit. usnesení vlády, ve finančním objemu stanoveném ročním rozpisem,
  • pořizovatelem plánu ochrany v rámci poskytování státní podpory v Programu se rozumí příslušné město s MPR nebo MPZ, příp. PR Kuks,
   anebo příslušný kraj, plán ochrany bude zpracován podle platné právní úpravy a v souladu s metodikou pro pořízení plánu ochrany,
  • závazný finanční podíl pořizovatele z celkových uznatelných nákladů prokazatelně vynaložených na pořízení plánu ochrany v příslušném kalendářním roce se stanoví ve výši min. 30 %,
  • pořizovatel zakotví do smlouvy se zpracovatelem plánu ochrany povinnost řádně identifikovat, zdokumentovat a respektovat památkové hodnoty řešeného území, vycházet z podkladů a informací poskytnutých Národním památkovým ústavem a umožnit dotčeným orgánům uplatnit připomínky k návrhu plánu ochrany ještě v průběhu zpracování.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může tvořit max. 70 % z uznatelných nákladů prací prokazatelně vynaložených na pořízení plánu ochrany v příslušném roce.

Specifika a omezení:

 • Dotace může být poskytnuta pouze na úhradu prací prováděných od 1. 1. 2024 do 2024, přičemž poukázání dotace musí být provedeno v roce 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru