Přeskočit na obsah

MMR — 117D922 – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020

Dotace na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Jedná se zejména o veřejnou infrastrukturu zřizovanou nebo užívanou ve veřejném zájmu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 1. října 2021 do 30. listopadu 2021, 12:00 hod..

Příjemci podpory:

 •  Oprávněný žadatel o dotaci je obec, kraj.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Jedná se zejména o veřejnou infrastrukturu zřizovanou nebo užívanou ve veřejném zájmu. 
 • Veřejná infrastruktura: pozemky, stavby, zařízení, a to: 
  • a) dopravní infrastruktura (např. stavby pozemních komunikací – místní komunikace, silnice (II. a III. třídy) a s nimi souvisejících zařízení); 
  • b) technická infrastruktura (vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace); 
  • c) občanské vybavení (stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, objekty cestovního ruchu, hřbitovy, objekty sakrální povahy); 
  • d) veřejné prostranství (zpevněné cesty).

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 60 000 000 Kč.
 • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem: 
  • obec do 3 000 obyvatel: maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
  • obec od 3 001 do 10 000: maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů,
  • obce od 10 001 obyvatel: maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů,
  • kraj: maximální výše dotace činí 40 % způsobilých výdajů.
 • Dolní limit dotace při podání žádosti činí 200 tis. Kč. Horní limit dotace je 10 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podprogram není určen na obnovu nebo vybudování protipovodňových opatření, na podporu obnovy nebo vybudování bytového fondu ani k úhradě prvotních nákladů spojených s odstraňováním náplav, vyvrácených nebo zlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů.
 • Žadatel může na základě této výzvy podat více žádostí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru