Přeskočit na obsah

MMR — COVID — Školy v přírodě

Cílem dotačního titulu je podpora ubytovacích zařízení, jmenovitě ubytovacích zařízení, která zajišťují pořádání škol v přírodě. Jedná se o zařízení, která i po ukončení vládou, přijatého krizového opatření, neměla možnost realizovat nasmlouvané pobyty.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 11. 2020 do 12. 02. 2021.

Příjemci podpory:

  • Provozovatel hromadného ubytovacího zařízení na území ČR, který poskytuje ubytovací služby na základě živnostenského oprávnění na ubytovací služby nebo hostinskou činnost (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vlády a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.

Forma a výše podpory:

  • Výše alokace pro tuto výzvu je 65 000 000 Kč.
  • Dotace bude poskytnuta ve výši 27 % z částky nasmlouvaných pobytů škol v přírodě, neuskutečněných v období od 25. 5. 2020 do 29. 6. 2020 (včetně), tj. celkem max. za 36 dní.
  • Podpora bude poskytnuta maximálně z částky 400 Kč na účastníka a den (Tzn.: Maximální výše dotace může být 108 Kč na účastníka a den (27 % ze 400 Kč). Tato částka zahrnuje veškeré náklady spojené s pobytem.

Specifika a omezení:

  • Za rozhodné období, k němuž se podpora vztahuje, se považuje období od 25. 5. 2020 do 29. 6. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru