Přeskočit na obsah

MMR — Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 — Výzva č. 3

Cílem podprogramu je přispět k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 7. 7. 2023 od 12 hodin do 31. 5. 2024 do 12 hodin (včetně).

Příjemci podpory:

 • Obec nacházející se ve správním území obcí s rozšířenou působností Hodonín a Břeclav, a Jihomoravský kraj; dále organizace založené nebo zřizované obcemi nacházejícími se ve správním území obcí s rozšířenou působností Hodonín a Břeclav, a organizace založené nebo zřizované Jihomoravským krajem. Organizace založené výše uvedenými obcemi nebo Jihomoravským krajem musí být ze 100 % vlastněny příslušnou obcí nebo krajem, jejichž majetek spravují, a o jehož obnovu je žádáno.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Jedná se zejména o veřejnou infrastrukturu zřizovanou nebo užívanou ve veřejném zájmu.
 • DT č. 1 – je ve vztahu k škodám vzniklým v roce 2021 určen pro řešení následků pohrom na území krajů a obcí, pro něž byly vyhlášeny krizové stavy a odstranění škod vzniklých při odklízení důsledků živelní pohromy (sekundární škody). 
  • Veřejná infrastruktura: pozemky, stavby, zařízení, a to: 
   • a) dopravní infrastruktura (např. stavby pozemních komunikací – místní komunikace, silnice (II. a III. třídy) a s nimi souvisejících zařízení);
   • b) technická infrastruktura (vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace);
   • c) občanské vybavení (stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, objekty cestovního ruchu, hřbitovy, objekty sakrální povahy);
   • d) veřejné prostranství (zpevněné cesty).

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována až do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:
  • obec do 3 000 obyvatel: maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů,
  • obec od 3 001 do 10 000: maximální výše dotace činí 80 % způsobilých výdajů,
  • obce od 10 001 obyvatel: maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
  • kraj: maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů.
 • V případě, že výše vlastních nákladů všech akcí obce přesáhne 25 % rozpočtu obce v roce 2021 (nezapočítávají se náklady na akce řešící sekundární škody), může obec požádat ministra pro místní rozvoj o výjimku na úhradu vynaložených uznatelných nákladů akce ve výši 100 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. října 2027.
 • Žadatel může na základě této výzvy podat více žádostí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru