Přeskočit na obsah

MMR — Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021

Cílem podprogramu je přispět k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 1. října 2021 do 29. dubna 2022.

Příjemci podpory:

 • Obce a kraje. 
  • DT č. 1 – je určen pro řešení následků pohrom na území krajů a obcí, pro něž byly vyhlášeny krizové stavy.

Typy podporovaných aktivit:

 • 117D923 – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021.
 • Podprogram je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Jedná se zejména o veřejnou infrastrukturu zřizovanou nebo užívanou ve veřejném zájmu. 
  • Veřejná infrastruktura: pozemky, stavby, zařízení, a to: 
   • a) dopravní infrastruktura (např. stavby pozemních komunikací – místní komunikace, silnice (II. a III. třídy) a s nimi souvisejících zařízení);
   • b) technická infrastruktura (vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace);
   • c) občanské vybavení (stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, objekty cestovního ruchu, hřbitovy, objekty sakrální povahy);
   • d) veřejné prostranství (zpevněné cesty).

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována až do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem: 
  • obec do 3 000 obyvatel: maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů,
  • obec od 3 001 do 10 000: maximální výše dotace činí 80 % způsobilých výdajů,
  • obce od 10 001 obyvatel: maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
  • kraj: maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů.
 • V případě, že výše vlastních nákladů všech akcí obce přesáhne 25 % rozpočtu obce v roce 2021, může obec požádat ministryni pro místní rozvoj o výjimku na úhradu vynaložených uznatelných nákladů akce ve výši 100 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může na základě této výzvy podat více žádostí. Součet požadovaných dotací v rámci vyhlášeného dotačního titulu pro jednoho žadatele není limitován. 
 • Dolní limit dotace při podání žádosti činí 500 tis. Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru