Přeskočit na obsah

MMR — Podpora obnovy a rozvoje venkova

Cílem výzvy je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel (včetně), s důrazem na obce do 1 500 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených územích a ve strukturálně postižených krajích (Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém). Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. května 2023 do 5. června 2023, 12:00 hod. (včetně).

Příjemci podpory:

 • Obec do 3 000 obyvatel včetně. 
  • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.

Typy podporovaných aktivit:

 • 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací.
  • Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na: 
   • a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
   • b) místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
   • c) dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
    — obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
    — obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.
 • 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
  • Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané (plně nebo částečně, přičemž se nejedná o improvizované využití) a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o: 
   • a) kulturní domy,
   • b) budovy se sídlem obecních úřadů (může být i komplex budov / areál),
   • c) knihovny,
   • d) školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní kuchyň i jídelnu (v případě školní kuchyně a jídelny může být provozovatelem pouze žadatel),
   • e) multifunkční domy (zahrnující využití uvedené v předchozích bodech a) až d).

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 1 756 300 000 Kč.
 • DT 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací — Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.
 • DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov — Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší termín ukončení realizace akce: 30. listopadu 2024.
 • Nejzazší termín ukončení financování akce 30. listopadu 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru