Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj — Dotační program Bezplatné stravování ve školách pro školní rok 2024/2025

Účelem dotačního programu je podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách, žáků a žákyň v základních školách a středních školách (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), včetně škol speciálních, žáků a žákyň v konzervatořích, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci, a umožnit tak nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh jejich školní docházky, ale i předcházet případnému sociálnímu vyloučení. Za dítě/žáka, jehož rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, lze považovat dítě/žáka žijícího v rodině, jejíž finanční situace nedovoluje, aby mu bylo poskytováno školní stravování za úplatu.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 22. 4. 2024 do 30. 9. 2024 včetně.

Příjemci podpory:

  • Školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na jejich právní formu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem dotačního programu je podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách, žáků a žákyň v základních školách a středních školách (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), včetně škol speciálních, žáků a žákyň v konzervatořích, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci, a umožnit tak nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh jejich školní docházky, ale i předcházet případnému sociálnímu vyloučení. Za dítě/žáka, jehož rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, lze považovat dítě/žáka žijícího v rodině, jejíž finanční situace nedovoluje, aby mu bylo poskytováno školní stravování za úplatu.

Forma a výše podpory:

  • Školní stravování podpořených žáků bude z dotačního programu financováno prostřednictvím jednotek. Jednotkou se rozumí zajištění školního stravování pro jedno dítě/žáka na jeden den. Výše dotace odpovídá výši skutečných jednotkových nákladů, které představují skutečné náklady na školní stravování v obvyklém rozsahu u žadatele. Skutečný jednotkový náklad je příspěvek na úhradu té části školního stravování, kterou bez této dotace hradí škole/školskému zařízení zákonný zástupce dítěte/žáka (náklady na potraviny).
  • Výše požadované dotace je určena součinem odhadovaného počtu jednotek a skutečným jednotkovým nákladem. 
  • Minimální a maximální výše dotace není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Příjemce dotace musí projekt realizovat, tedy poskytovat podpořeným žákům stravování, na území Moravskoslezského kraje.
  • Realizace projektu bude zahájena nejdříve 2. 9. 2024 a ukončena nejpozději 30. 6. 2025. Žadatelé o dotaci, kterým nebyla poskytnuta dotace v rámci dotačního programu BS ve školách 2023/2024 nebo nebyli v rámci uvedeného dotačního programu podpořeni žáci nové cílové skupiny rodin, mohou zahájit realizaci projektu nejdříve 1. 2. 2024 a ukončit nejpozději 30. 6. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru