Přeskočit na obsah

MPO ČR — Národní plán obnovy – Výzva programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 7. 2022 do 22. 8. 2022 (16:00).

Příjemci podpory:

 • Města, městské části, obce a kraje z celé České republiky.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů.
 • Za způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou považovány investiční výdaje přímo související s realizací projektu. Liší se podle typu projektu (renovace/demolice a nová výstavba). 
  • U projektu typu renovace jsou za způsobilé výdaje považovány investiční náklady na demolici, výstavbu a příslušné technologie bezprostředně související s předmětem podpory (výstavbou budovy), za dodržení podmínky, že 90 % těchto způsobilých výdajů musí tvořit investiční náklady spojené s energetickou úsporou budovy a 10 % těchto způsobilých výdajů mohou tvořit ostatní investiční náklady. U tohoto typu projektu musí dojít k min. 30 % úspoře spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti výchozímu stavu budovy dle energetického posudku.

Forma a výše podpory:

 • Podpora se poskytuje formou dotace až 100 % způsobilých výdajů, max. 6 500 Kč/m3 obestavěného prostoru.
 • Min. 10 % celkových nákladů projektu bude hrazeno z jiných zdrojů než z dotace.
 • Min. 1 mil. Kč a max. 40 mil. Kč na jeden projekt.

Specifika a omezení:

 • Práce na projektu (s výjimkou výkupů, zpracování studií proveditelnosti a přípravných prací pro získání potřebných povolení) mohou být zahájeny nejdříve ode dne přijatelnosti projektu (den doručení předběžné žádosti).
 • Nejpozdější datum ukončení realizace projektu 31. 12. 2025.
 • Není možná jen demolice nebo demolice a vybudování infrastruktury.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru