Přeskočit na obsah

MPO ČR — Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 3. 2022
  • Ukončení příjmu plných žádostí: Při výrazném přečerpání alokace na základě zveřejněného oznámení správce programu, nejpozději však 31. 12. 2023.

Příjemci podpory:

  • Města, městské části, obce a kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů.
  • Program Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití je jako komponenta 2.8.3 součástí Národního plánu obnovy, schváleného Usnesením Vlády ČR ze dne 17. května 2021 č. 467.
  • Brownfieldem se rozumí plocha nebo budova, která je ovlivněna dřívějším využitím, je zanedbaná, opuštěná nebo nedostatečně využívaná, může mít reálné nebo předpokládané problémy s kontaminací, nachází se většinou v zastavěných územích a k návratu ke smysluplnému využití vyžaduje aktivní intervenci. Brownfieldem může být i lokalita, která je využívána k původnímu účelu, ale ne úplně.

Forma a výše podpory:

  • Max. výše dotace na jeden projekt nesmí překročit částku 10 mil. EUR.
  • Za způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou považovány investiční a neinvestiční (demolice, opravy) výdaje přímo související s přípravou a realizací projektu. Liší se podle typu projektu (renovace/demolice a nová výstavba). U projektu renovace budou za způsobilé výdaje považovány aktivity, které z 90 % souvisí s energetickými úsporami. U projektu typu demolice a výstavba nových budov mohou být mezi způsobilé zařazeny veškeré náklady související se stavbou.

Specifika a omezení:

  • Práce na projektu (s výjimkou výkupů, zpracování studií proveditelnosti a přípravných prací pro získání potřebných povolení) mohou být zahájeny nejdříve ode dne přijatelnosti projektu (den doručení předběžné žádosti).
  • Nejpozdější datum ukončení realizace projektu 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru