Přeskočit na obsah

MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2022

Výzva podporuje aktivity v oblasti vzdělávání, rozvoje vědomostí a dovedností žáků v zájmovém a neformálním vzdělávání. Výzva je primárně zaměřena na podporu nadaných žáků základních a středních škol (zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení) včetně nadaných žáků cizinců. Záměrem je podpora rozvoje nadání žáků a jejich kompetencí potřebných v kontextu technologického pokroku a současných trendů v oblastech digitalizace, automatizace a robotizace tak, jak tyto proměny a nové nároky na vzdělávací systém reflektuje Strategie 2030+.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 10. 12. 2021.

Příjemce podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, jejichž předmětem činnosti je podpora nadaných dětí a mládeže, právnické osoby vykonávající činnost střediska volného času všech zřizovatelů, veřejné a soukromé vysoké školy, veřejná výzkumná instituce, právnické osoby vykonávající činnost střediska volného času zapsaného ve školském rejstříku všech zřizovatelů.

Typy podporovaných projektů:

 • Posílení zájmu a motivace nadaných žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů.
 • Propojení vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech zejména v technických a přírodovědných oborech.
 • Posílení role propojení školních a mimoškolních vzdělávacích aktivit mezi jednotlivými druhy škol.
 • Podpora vzniku nových mimoškolních vzdělávacích aktivit s vysokou odbornou úrovní.
 • Všestranné využití personální a materiální zázemí vysokých škol, výzkumných pracovišť a hospodářských podniků pro rozvoj mimoškolního vzdělávání žáků.
 • Propojení nabídky aktivit pro nadané žáky s činností krajských sítí podpory nadání.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 15 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace, kterou může žadatel z tohoto programu obdržet, je 1 mil. Kč.
 • Dotace může být poskytnuta maximálně do 80 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí prokazatelně existovat minimálně 2 roky ke dni podání žádosti, přičemž NNO2 musí mít ve svých zřizovacích dokumentech zakotveno vzdělávání dětí a mládeže.
 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru