Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2023

Výzva podporuje aktivity v oblasti vzdělávání, rozvoje vědomostí a dovedností žáků v zájmovém a neformálním vzdělávání. Výzva je primárně zaměřena na podporu nadaných žáků základních a středních škol (zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení) včetně nadaných žáků cizinců. Záměrem je podpora rozvoje nadání žáků a jejich kompetencí potřebných v kontextu technologického pokroku a současných trendů v oblastech digitalizace, automatizace a robotizace tak, jak tyto proměny a nové nároky na vzdělávací systém reflektuje Strategie 2030+.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 20. února 2023.

Příjemce podpory:

 • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, jejichž předmětem činnosti je podpora nadaných dětí a mládeže, právnické osoby vykonávající činnost střediska volného času všech zřizovatelů, veřejné a soukromé vysoké školy, veřejná výzkumná instituce, právnické osoby vykonávající činnost střediska volného času zapsaného ve školském rejstříku, enviromentální, vědecko-technické, vzdělávací, kulturní a paměťové instituce mající právní formu příspěvkové organizace zřízené krajem nebo hl. městem Prahou.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem Výzvy je: 
  • a) podpořit vznik nových zájmových a neformálních vzdělávacích aktivit s vysokou odbornou úrovní zacílených na rozvoj nových metod a forem vzdělávání a reagujících na aktuální vývoj technologií, které budou připravovat budoucí pracovníky pro zvládnutí nových technologií,
  • b) posilovat zájem a motivaci žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů,
  • c) propojovat vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech zejména v technických a přírodovědných oborech a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech,
  • d) prostřednictvím aktualit a kalendária webu talentovani.cz2 podpoření aktivity široce propagovat.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 15 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace, kterou může žadatel z tohoto programu obdržet, je 1 mil. Kč.
 • Dotace může být poskytnuta maximálně do 80 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí prokazatelně existovat minimálně 2 roky ke dni podání žádosti, přičemž NNO2 musí mít ve svých zřizovacích dokumentech zakotveno vzdělávání dětí a mládeže.
 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru