Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva na podporu oborových soutěží

Dotace na podporu oborových soutěží, které rozšiřují základní znalosti žáků v dané oblasti, podporují a motivují talentované a nadané žáky v daném oboru.

Příjem žádostí:

 • ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí:
  • Pro Modul A – 8. 11. 2023,
  • Pro Modul B – 27. 10. 2023.
 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. listopadu 2023.

Příjemci podpory:

 • Modul A: Oprávněným žadatelem v této dotační Výzvě je kraj nebo příspěvková organizace zřízená krajem, kterou kraj zajištěním okresních a krajských kol soutěží v rámci kraje pověřil.
 • Modul B: Žádat o dotaci na finanční zajištění soutěže mohou právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, jiné právnické osoby – a to: nestátní neziskové organizace (např.: spolky, ústavy, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti), veřejné a soukromé vysoké školy. 

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem Výzvy je:
  • a) podpořit rozvoj soutěží v souladu s úkoly výchovně vzdělávací soustavy při hospodárném a efektivním využití finančních prostředků státního rozpočtu určených pro výše uvedené soutěže,
  • b) touto činností navázat na rámcové vzdělávací programy a vytvořit podmínky pro větší zapojení žáků do soutěží,
  • c) motivovat pedagogické pracovníky k rozvíjení nadání žáků způsobem, který povede k přípravě a účasti žáků na soutěžích,
  • d) nacházet a identifikovat talentované žáky.

Forma a výše podpory:

 • Modul A: Alokace Výzvy je stanovena na 15 300 000 Kč a je rozdělena dle počtu žáků základních a středních škol v jednotlivých vyšších územních samosprávných celcích k 30. září 2022 a její výše určuje maximální objem finančních prostředků, které je ministerstvo pro okresní a krajská kola soutěží připraveno vynaložit v rámci daného kraje.
 • Modul B: Alokace Výzvy je stanovena ve výši 7 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta maximálně do 90 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Modul B: Žádat o dotaci nemohou příspěvkové organizace ministerstev.
 • Oprávněným žadatelem není sportovní organizace zaspaná v rejstříku sportu, který vede, dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, Národní sportovní agentura.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru