Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MSp – Prevence korupčního jednání

shutterstock_153259730.jpg
Share Button

Dotace na seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce, zvýšení informovanosti občanů, vytváření poradenské struktury, posilování protikorupčního klimatu na místní úrovni, zvyšování právního povědomí v oblasti korupčního jednání u zaměstnanců státní správy a samosprávy mohou  získat spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby církví, které prokazatelně vyvíjejí činnost v oblasti prevence korupčního jednání nejméně jeden rok.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2020.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaná církví a náboženskou společností, nadace a nadační fondy, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.
 • Uvedené subjekty musí, nejméně jeden rok, vykonávat  činnost v oblasti prevence korupčního jednání.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotaci lze poskytnout na projekty zaměřené na širokou veřejnost v těchto oblastech:
  • a)      seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a k posilování odmítavého postoje vůči korupčním praktikám prostřednictvím moderních komunikačních kanálů a kampaní,
  • b)      vzdělávání studentů středních škol v oblasti prevence korupčního jednání coby součásti rámcových vzdělávacích programů.
 • Dotační priority:
  • projekty zaměřené na vzdělávání studentů středních škol v oblasti prevence korupčního jednání coby součásti rámcových vzdělávacích programů.

Forma a výše podpory:

 • Plánovaná výše finančních prostředků: 2 000 000 Kč.
 • Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout max. do výše 70 % celkových nákladů na projekt.
 • Nestátní nezisková organizace může do své spoluúčasti na projektu zahrnout i práci dobrovolníků, a to do výše 10 % celkových nákladů projektu, na který je poskytnuta dotace.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytují jen na úhradu oprávněných nákladů podporovaných služeb a aktivit. Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován. Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které MSp uvedlo v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2021 a které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince 2021. Dotaci lze použít i na úhradu nákladů, které byly uskutečněny před datem vydání tohoto Rozhodnutí a které prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným tímto Rozhodnutím.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>