Přeskočit na obsah

MV ČR — Výzva č. 3 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Azylového, migračního a integračního fondu

Předmětem dotace je zřízení a provoz center na podporu integrace cizinců v jednotlivých krajích ČR. Centra budou fungovat prostřednictvím ambulantního i terénního poradenství, kurzů češtiny a socio-kulturní orientace, tlumočení, asistence atd. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 3. 2. 2023 od 12:00 do 10. 3. 2023 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace: spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, fundace (nadace a nadační fond), evidované právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů.

Typy podporovaných projektů:

 • 3. výzva OP AMIF — Podpora nezletilých bez doprovodu pro toto opatření stanovuje povinné aktivity. Aktivity označené jako povinné musí být v průběhu projektu realizovány a každá z nich musí být popsána v žádosti o podporu jako samostatná klíčová aktivita. Jako povinné jsou označeny aktivity a) až d). Aktivity e) až g) jsou nepovinné. 
  • a) Sociální poradenství a asistence.
  • b) Právní poradenství a asistence.
  • c) Vzdělávací a sociokulturní aktivity.
  • d) Volnočasové aktivity.
  • f) Odborná pedagogická pomoc.
  • g) Individuální či skupinové doučování.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace této výzvy činí 3 000 000 Kč.
 • Výše podpory:
  • Organizační složky státu — 100 %
  • Nestátní neziskové organizace — 100 %.
  • Veřejné vysoké školy a výzkumné instituce — 95 %.
  • Mezivládní organizace — 95 %.
  • VÚSC a jejich příspěvkové organizace — 90 %.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Celá ČR.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru