Přeskočit na obsah

MV – GŘ HZS ČR Dotační programy pro nestátní neziskové organizace působících na úseku požární ochrany

Dotace se poskytuje za účelem investiční dotace pro nestátní neziskové organizace na úseku požární ochrany.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti do 11. září 2023.

 Příjemce podpory:

 • Právnická osoba, která splňuje následující podmínky: 
  • a) má právní formu spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zapsaný předmět činnosti 1 ve stanovách v oblasti v oblasti požární ochrany a jeho členové vyvíjejí činnost v jednotkách SDH obcí,
   b) je hlavním spolkem,
   c) pozemek, jehož součástí je stavba vzdělávacího zařízení určená k rekonstrukci případně stavba vzdělávacího zařízení, která je samostatnou nemovitou věcí a není předmětem práva stavby, určená k rekonstrukci, je ve vlastnictví žadatele nebo pozemek (pozemky) pro výstavbu stavby vzdělávacího zařízení je ve vlastnictví žadatele, případně je smluvně upraven závazek vlastníka pozemku (pozemků) pro výstavbu stavby vzdělávacího zařízení tak, aby po dokončení stavby vzdělávacího zařízení byly veškeré dotčené pozemky převedeny na žadatele, a to nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo do 3 měsíců ode dne dokončení stavby, není-li kolaudační rozhodnutí právním předpisem vyžadováno,
   d) na pozemku nebo stavbě, která je samostatnou nemovitou věcí, nevázne zástavní právo, věcné břemeno, předkupní právo nebo jiné právo omezující užívání stavby jako vzdělávacího zařízení; v případě, že pozemek pro výstavbu stavby vzdělávacího zařízení
   je předmětem závazku jeho vlastníka odlišného od žadatele podle písm. c) tohoto odstavce musí předmětná smlouva zavazovat vlastníka pozemku nezřídit právo omezující užívání stavby jako vzdělávacího zařízení po jeho převodu do vlastnictví žadatele.

 Typy podporovaných projektů:

 • Rekonstrukce nebo nová výstavba staveb nebo jejich částí, užívaných jako vzdělávací zařízení spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost v jednotkách sboru dobrovolných hasičů obcí.

 Forma a výše podpory:

 • Výše finančních prostředků na vyhlášenou dotační výzvu na rok 2023 činí celkem 5 958 159,10 Kč.
 • Dotace může dosáhnout až 90 % uznatelných nákladů projektu (akce).

 Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektu od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nesmí přesáhnout dobu 24 měsíců.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru