Přeskočit na obsah

MZ ČR Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2025 – 2028

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o finanční podporu je možné podávat 14. 5. 2024 a končí dnem 26. 6. 2024 (do 12:00 hod.).

Příjemci podpory:

 • O dotaci mohou žádat výzkumné organizace a podniky.

Typy podporovaných projektů:

 • Hlavním cílem Programu je přispět k zajištění a dalšímu rozvoji mezinárodně kompetitivního zdravotnického výzkumu České republiky, jehož úroveň bude srovnatelná s vyspělými státy Evropské unie. Program umožní vznik nových poznatků, jejichž konkrétní záměr nebo cíl umožní zlepšení nebo bude směřovat ke zlepšení v oblasti veřejného zdraví, objasňování patogeneze a rozvoje chorob, či hledání inovativních řešení pro medicínu, se zřetelem k dodržení maximální efektivity užití veřejných prostředků.
 • Podprogram 1:
  Hlavním cílem Podprogramu 1 je dále rozvíjet stávající platformu zdravotnického aplikovaného výzkumu v České republice a zlepšením jeho podmínek přispět také k dalšímu rozvoji mezinárodní spolupráce. V rámci Podprogramu 1 budou podporovány projekty, jejichž řešitelem může být jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v době podávání návrhu projektu do veřejné soutěže má akademický titul Ph.D., jeho ekvivalent či vyšší.
 • Podprogram 2:
  Hlavním cílem Podprogramu 2 je podpora rozvoje juniorních výzkumníků v jejich výzkumné činnosti a s tím související zajištění udržitelnosti výzkumného prostředí ve zdravotnictví. V rámci Podprogramu 2 budou podporovány projekty, jejichž řešitelem může být jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, u které v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu, nebo jej získá nejpozději do dne uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o řešení projektu. Pokud navrhovatel pobýval na mateřské nebo rodičovské dovolené, prodělal dlouhodobou nemoc, případně z obdobných objektivních důvodů přerušil vědeckou kariéru, časový limit 8 let od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu se o tuto dobu zvyšuje. Tyto skutečnosti (udělení titulu, rodičovská dovolená apod.) dokládá navrhovatel prostřednictvím čestného prohlášení.

Forma a výše podpory:

 • V této veřejné soutěži se předpokládá, že bude pro první rok řešení rozděleno mezi příjemce cca 200 mil. Kč ze státního rozpočtu, z čehož cca 10 % bude určeno na projekty juniorních výzkumníků (Podprogram 2). Pro další roky bude alokace závislá na objemu a struktuře nákladů projektů, které budou přijaty k podpoře, a rovněž na možnostech státního rozpočtu.
 • Výše podpory bude posuzována u každého projektu individuálně. Požadovaná výše podpory musí být zdůvodněná a přiměřená cílům, době trvání projektu a předpokládaným výsledkům projektu.
 • Nejvyšší povolená intenzita podpory pro výzkumné organizace na jeden projekt může být až 100 % celkových uznaných nákladů, a to na nehospodářské činnosti výzkumných organizací dle bodu 19 an. Rámce a v souladu se zákonem a nařízením Komise.

Specifika a omezení:

 • Výše možných uznaných nákladů projektu v rámci Podprogramu 2 je limitována finanční částkou 7 mil. Kč

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru