Přeskočit na obsah

MZe — Program rozvoje venkova — Podpora operačních skupin a projektů EIP

Intervence je zacílena na vybrané slabé stránky přenosu znalostí/inovací, a to především na nedostatečný přenos výsledků výzkumu do praxe v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od  22. 8. 2023 8:00 hodin do 12. 9. 2023 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • V případě záměru a), b), c), d):
  • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel musí být evidován v Evidenci zemědělského podnikatele nejpozději k datu podání Žádosti o dotaci.
  • Výrobce potravin, který vyrábí potraviny podle § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Výrobce krmiv, kterého definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
 • V případě záměru e):
  • Držitelé lesa (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé), kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně státních podniků a spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními odbornými školami nebo středními odbornými učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Intervence se dělí na záměry podle zaměření projektů a zahrnutí či nezahrnutí investičních výdajů.
 • Spolupráce na inovaci spojená s investicí.
  • a) Spolupráce na inovaci spojená s investicí v zemědělské prvovýrobě a/nebo ve zpracování produktů uvedených v Příloze č. 1 4.
  • b) Spolupráce na inovaci spojená s investicí ve venkovských oblastech5 a v případě zpracování produktů neuvedených v Příloze č. 1 4 nebo kombinace produktů uvedených a neuvedených v Příloze č. 1
 • Spolupráce na inovaci bez investice.
  • c) Spolupráce na inovaci bez investice v zemědělské prvovýrobě a/nebo ve zpracování produktů uvedených v Příloze č. 14.
  • d) Spolupráce na inovaci bez investice ve venkovských oblastech5 a v případě zpracování produktů neuvedených v Příloze č. 14 nebo kombinace produktů uvedených a neuvedených v Příloze č. 1.
  • e) Spolupráce na inovaci bez investice v lesnictví.

Forma a výše podpory:

 • Druh dotace: přímá nenávratná dotace.
  Výše dotace:
  • v případě nákladů spolupráce 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace,
  • v případě nákladů na investice max. 65 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace,
  • v případě nákladů na neproduktivní investice (NPI)8 100 %, ze kterých je stanovena dotace.
 • V případě projektu s investicí musí výdaje na náklady spolupráce tvořit minimálně 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 • V případě záměru a) a c) částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 250 000 Kč a maximálně 30 000 000 Kč.
 • V případě záměru b), d), e) částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt minimálně 100 000 Kč a maximálně 11 500 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace na jeden nezávislý podnik nebo skupinu partnerských a/nebo propojených podniků 9 v rámci intervence 53.77 činí v součtu 200 mil. Kč na období 2023–2027.
 • Příspěvek EZFRV činí 35 % veřejných zdrojů.
 • Příspěvek ČR činí 65 % veřejných zdrojů.

Specifika a omezení:

 • Na jeden záměr může žadatel předložit maximálně jednu Žádost o dotaci.
 • Projekt má dopad do venkovských oblastí. Venkovské oblasti jsou pro účely této intervence definovány jako celá ČR s výjimkou Prahy a měst nad 100 000 obyvatel k 1. 1. 2021 (Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru