Přeskočit na obsah

MZe — Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem 9.F.m.

Cílem podpory činností Demonstračních farem je posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi.

Příjem žádostí:

 • Termíny:
  • 1. 2. 2024 – konečný termín pro podání projektů (rozhoduje datum podání).
  • 1. 3. 2024 – zahájení příjmu žádosti o dotaci.
  • 31. 3. 2024 – konečný termín pro podání žádosti o dotaci.

Příjemci podpory:

 • Konečným příjemcem podpory, účastnícím se demonstračních ukázek, je podnikatelský subjekt, který se zabývá zemědělskou prvovýrobou. Do minimálního počtu účastníků demonstračních akcí jsou započítáni podnikatelé hospodařící v zemědělské prvovýrobě nebo zástupci zemědělských podniků. Akcí se může účastnit více zástupců jednoho podniku, ale započítán je jeden.

Typy podporovaných projektů:

 • V roce 2024 budou podporovány následující záměry: 
  1. Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině.
  2. Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5.
  3. Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině.
  4. Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu a sady s využitím agrotechnických postupů.
  5. Ekologické zemědělství jako komplexní systém péče o ornou půdu podle zásad stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci.

Forma a výše podpory:

 • Příprava demonstračních ploch 50 000 Kč/ha (max. 3 ha).
 • Den otevřených dveří 100 000 Kč/akce.
 • Demonstrační akce individuální (1 subjekt, min. 20 akcí/rok) 50 000 Kč/rok.
 • Demonstrační akce skupinová (3 a více subjektů, min. 5 akcí/rok) 50 000 Kč/rok.
 • Služby výzkumných pracovníků při pořádání dnů otevřených dveří a skupinových konzultacích Max. 50 000 Kč.
 • Informační materiály a propagace 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 1 milion Kč na žadatele (tj. demonstrační farmu).

Specifika a omezení:

 • Podporovány budou subjekty, které jsou ve svém oboru nositeli nových poznatků, inovací, mají inovativní a účinná řešení v definované oblasti, jejichž osevní postupy i technologie odpovídají standardům dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) a jsou v souladu s národní legislativou. Podporované subjekty budou vybrány výběrovou Komisí pro výběr Demonstračních farem.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru