Přeskočit na obsah

MŽP Národní program Životní prostředí — Výzva č. 8

Výzva je zaměřena na podporu průzkumu, navržení a realizaci technických prací (např. vrtů) pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů. Cílem výzvy je zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo je pitná voda dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající jakosti.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do vyčerpání alokace 300 milionů korun, nebo do 31. října 2017.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků a obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty (provozovatelé vodovodů a kanalizací).

Typy podporovaných projektů:

 • Regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou včetně případné úpravy napojení zdroje na stávající rozvod pitné vody;
 • Vyhledání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (realizace průzkumných vrtů);
 • Vystrojení nových podzemních zdrojů vody včetně jeho případného napojení na stávající rozvod pitné vody pro zásobování obyvatelstva či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není rozvod pitné vody realizován.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy činí 300 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace je 100 tis. Kč a maximálně lze získat podporu ve výši 3 mil. Kč na jeden projekt.
 • Maximální míra podpory je: 
  • 80 % z celkových způsobilých výdajů v případě projektů, které řeší akutní nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě,
  • 70 % z celkových způsobilých výdajů v případě projektů, které řeší možný nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě,
  • 60 % z celkových způsobilých výdajů v případě projektů zaměřených na průzkum a vyhledání záložního zdroje pitné vody pro obyvatelstvo v obci.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů je na území celé České republiky a musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2020.
 • Podpora nebude poskytnuta v případě, že je řešené území (obec) napojeno na kapacitní vodárenskou soustavu nebo pokud je možné a efektivní využít povrchového zdroje vody.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru