Přeskočit na obsah

MŽP — Program LIFE

Obecným cílem programu LIFE je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči změně klimatu, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů. Program LIFE rovněž podporuje provádění obecných akčních programů přijatých v souladu s čl. 192, odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. května 2022 do 2. srpna 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba se sídlem na území České republiky, s právní subjektivitou a identifikačním číslem organizace. Za oprávněnou osobu, která může žádat o podporu, se považuje: 
  • hlavní žadatel do řádné výzvy unijního programu LIFE, tzv. koordinující příjemce navrhovaného projektu pro realizaci oprávněných aktivit k podpoře;
  • partner projektu pro realizaci oprávněných aktivit k podpoře.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora z národních zdrojů je určena pro následující typy projektů: 
  • 1. Standardní akční projekty v podprogramu Příroda a biologická rozmanitost;
  • 2. Standardní akční projekty v podprogramu Oběhové hospodářství a kvalita života;
  • 3. Standardní akční projekty v podprogramu Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně;
  • 4. Koordinační a podpůrné akce3 v podprogramu Přechod na čistou energii.
 • V rámci této výzvy lze žádat o podporu: 
  • a) na přípravu projektové dokumentace předkládané v rámci řádné výzvy unijního programu LIFE;
  • b) na spolufinancování způsobilých výdajů projektů, schválených v rámci řádné výzvy unijního programu LIFE vyhlášené v roce 2022, realizovaných v oblasti „Životní prostředí“ nebo „Opatření v oblasti klimatu“;
  • c) na spolufinancování způsobilých výdajů projektů partnerů, schválených v rámci řádné výzvy unijního programu LIFE vyhlašované v roce 2022.

Forma a výše podpory:

 • Alokace pro tuto výzvu činí: 
  • a) v rámci podpory na přípravu projektové dokumentace: 3,0 mil. Kč,
  • b) v rámci podpory na spolufinancování projektu: 77,0 mil. Kč,
  • c) v rámci podpory na spolufinancování partnera projektu: 10,0 mil. Kč.
 • V rámci této výzvy přidělené koordinujícímu příjemci a partnerům může činit nejvýše 95 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Každý oprávněný žadatel může podat nejvýše tři žádosti o podporu v rámci této výzvy, bez ohledu na to, zda jsou podávány obě do jednoho podprogramu nebo každá do jiného podprogramu nebo zda je předkladatel v pozici hlavního žadatele či partnera projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru