Přeskočit na obsah

MŽP — Program LIFE

Obecným cílem programu LIFE je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči změně klimatu, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. dubna 2024 do 18. června 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba se sídlem na území České republiky, s právní subjektivitou a identifikačním číslem organizace. Za oprávněnou osobu, která může žádat o podporu, se považuje:
  • hlavní žadatel do řádné výzvy unijního programu LIFE, tzv. koordinující příjemce navrhovaného projektu pro realizaci oprávněných aktivit k podpoře;
  • partner projektu pro realizaci oprávněných aktivit k podpoře.

Typy podporovaných aktivit:

 • Finanční podpora z národní výzvy je určena českým příjemcům na přípravu projektové dokumentace a na spolufinancování způsobilých výdajů souvisejících s realizací projektů, které budou podpořeny na evropské úrovni v rámci výzvy unijního programu LIFE vyhlášené v roce 2024.
 • Podpora z národních zdrojů je určena pro následující typy projektů:
  • Standardní akční projekty v podprogramu Příroda a biologická rozmanitost;
  • Standardní akční projekty v podprogramu Oběhové hospodářství a kvalita života;
  • Standardní akční projekty v podprogramu Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování
   se této změně;
  • Koordinační a podpůrné akce v podprogramu Přechod na čistou energii.

Forma a výše podpory:

 • Alokace pro tuto výzvu činí:
 • a) v rámci podpory na přípravu projektové dokumentace: 3 mil. Kč,
 • b) v rámci podpory na spolufinancování projektu: 82 mil. Kč,
 • c) v rámci podpory na spolufinancování partnera projektu: 15 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory pro spolufinancování projektu v součtu grantu poskytnutého Evropskou komisí a podpory schválené v rámci této výzvy přidělené koordinujícímu příjemci a partnerům může činit nejvýše 100 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může požádat o podporu na krytí způsobilých výdajů v obou kategoriích.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru