Přeskočit na obsah

MŽP- Výzva Programu na podporu projektů NNO pro rok 2023 — Podprogram A Podprogram na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje

Program je určen na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Podporovány budou projekty v tematických oblastech Ochrana přírody a biologické rozmanitosti; Životní prostředí a vlivy na lidské zdraví; Adaptace na změnu klimatu, mitigace změny klimatu a Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 8. 2022 do 30. 9. 2022.

Příjemce podpory:

 • Spolky a pobočné spolky vzniklé podle zákona 89/2012 Sb.
 • Obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb.
 • Zapsané ústavy vzniklé podle zákona 89/2012 Sb.
 • Církevní právnické osoby evidované podle zákona  3/2002  Sb.
 • Nadace a nadační fondy vzniklé podle zákona 89/2012 Sb.

Typy podporovaných projektů:

 • Zvláště chráněné a vzácné druhy rostlin a živočichů.
 • Biotopy botanicky a zoologicky cenné lokality a přírodě blízká společenstva mimo zvláště chráněná území.
 • Udržitelný rozvoj krajiny (obnova krajiny, zachování krajinného rázu).
 • Tematická oblast Životní prostředí a vlivy na lidské zdraví.
 • Tematická oblast Adaptace na změnu klimatu, mitigace změny klimatu.
 • Environmentálně odpovědná spotřeba, udržitelné využívání zdrojů.
 • Tematická oblast Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO).
 • Inovativní venkovní programy EVVO.
 • Podpora propojování EVVO se sociální oblastí.
 • Rozvoj dobrovolnictví v ochraně přírody a krajiny.
 • Zapojení mládeže do tvorby environmentálních politik.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše požadované podpory na projekt je 50 000 Kč.
 • Maximální výše podpory projektu je 300 000 Kč na jeden projekt.
 • Maximální podíl dotace ve výši 70 % uznatelných nákladů projektu. Z této podmínky není v Podprogramu A přípustná výjimka.

Specifika a omezení:

 • Dodržení limitu pro počet projektů předkládaný od jedné organizace. Každá organizace se samostatnou právní subjektivitou může předložit maximálně 3 projekty celkem.
 • Organizace musí být založena (zapsaná do veřejného rejstříku) nejméně 6 měsíců před datem ukončení přijímání žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru