Přeskočit na obsah

Nadace Partnerství — Výzva k podávání projektů na výsadbu stromů — Sázíme budoucnost: granty do 100 000 Kč

Dotace na zlepšení životního prostředí v obcích, městech a jejich okolí prostřednictvím výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. 5. 2024 do 31. 7. 2024 23:59.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou pouze právnické osoby (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, nadace a nadační fondy, školské právnické osoby, obce a svazky obcí, veřejné výzkumné instituce).

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem této grantové výzvy je zlepšení životního prostředí prostřednictvím realizace různých opatření především ve volné krajině (tj. nelesní a nezastavěné), která přispějí k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší, ke zvýšení schopnosti zadržovat vodu v půdě, zvýšení biodiverzity rostlin a živočichů, ale i k zatraktivnění daného místa. Jedná se zejména o výsadby stromů a keřů, ale i obnovu polních cest, tvorbu travních pásů nebo opatření pro zasakování vody, úpravu drobných vodních toků, studánek, pramenů apod.
 • Dalším cílem výzvy je pak posílení odpovědnosti místních obyvatel za péči o své okolí a životní prostředí skrze zapojení do přípravy projektu, jeho realizace i následné péče.
 • Vzhledem k rychle postupující změně klimatu je nezbytné dostatečné zajištění následné péče o vysazené stromy a realizovaná adaptační opatření, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Proto je nutné, aby byli žadatelé o grant dobře obeznámeni s tím, jak takovou péči provádět a byli si vědomi dlouhodobosti svého závazku. Náklady na následnou péči je možné, alespoň částečně, zahrnout do nákladů
  projektu.

Forma a výše podpory:

 • Priorita A. Výsadba stromů a keřů – lze žádat až 50 tis. Kč.
 • Priorita B. Další adaptační opatření – lze žádat až 50 tis. Kč.
 • Pro společné výdaje platí, že nenavyšují limit – na celý projekt lze žádat nejvýše 100 000 Kč (respektive 50 000 Kč pokud projekt neobsahuje další adaptační opatření) a nemají vliv na pravidlo 50:50. Na další adaptační opatření (B) nelze žádat vyšší částku, než na výsadbu stromů a keřů (A).

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu (uznatelnost výdajů) je možná od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024, u dalších adaptačních opatření (priorita B) je možné nastavit ukončení projektu individuálně podle povahy opatření.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

4 komentáře na “Nadace Partnerství — Výzva k podávání projektů na výsadbu stromů — Sázíme budoucnost: granty do 100 000 Kč”

 1. Bernard Halfar

  Chci požádat o dotaci na výsadbu 200 ks stromů na pozemku o výměře 5 000 m², který je v majetku manželky.
  Pozemek je v KU veden jako ostatní ploch určena k výsadbě stromů. Na části pozemku cca 1200 m² se nachází historická remízka.
  Výsadbu chceme provést na podzim letošního roku.
  Žádám o sdělení zda je možné žádat o dotaci z Vašeho programu.
  Přeji Vám příjemný den,
  Bernard Halfar

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   jedná se o grantový program Nadace Partnerství. Příjem žádostí byl ukončen 8. 1. 2024. Nadace někdy vyhlašuje i druhé kolo na sázení na podzim v červenci. Doporučuji hlídat jejich stránky: https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty#grants-offer nebo se obrátit na kontaktní osobu nadace: Radim Cenek a František Brückner, granty@nap.cz, tel.: 515 903 115. Stromy musí být vysazeny pouze na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání jejich obyvatel.
   Lze využít případně i program Nadace VIA: https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/misto-kde-zijeme/.
   Na soukromé výsadby je poskytována podpora pouze pro zemědělce na rekultivace ovocných sadů.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

 2. Ivan Coufalík

  Dobrý den! Jsem předsedou SVJ Česká 759 Mariánské Lázně a mám zájem o dotaci na výsadbu stromů. V naší lokalitě je 6 domů se 78 bytovými jednotkami, plocha mezi domy a kolem nich je naším majetkem (6 SVJ) a rádi bychom zde zasadili několik listnatých stromů, což nám dotace umožní. Zájem máme o cca 100 000 Kč, výsadbu bychom uskutečnili ve spolupráci a dle doporučení zdejšího Odboru životního prostředí. Co mám učinit pro získání dotace?

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   příjem žádostí na jaro 2023 byl ukončen v den vašeho dotazu, ale výzva Nadace se pravidelně opakuje. Žádost se zadává přímo do formuláře na webových stránkách http://www.nap.grantys.cz, kde si žadatel zvolí danou grantovou výzvu. Manuál s návodem, jak pracovat s webovým rozhraním Grantys, si můžete stáhnout na http://www.nadacepartnerstvi.cz.
   Povinné přílohy je nutné připojit k žádosti v systému Grantys v podobě elektronických souborů. Bez přiložených povinných příloh nebude žádost přijata:
   ● přehledné vyznačení výsadby v mapě (nejlépe v katastrální mapě nebo ortofotomapě s popisy, číslem parcely a hranicí pozemku), uveďte měřítko a orientaci;
   ● informace o pozemku z http://nahlizenidokn.cuzk.cz včetně informace o vlastníkovi pozemku (stačí printscreen z prohlížeče);
   ● podepsaný souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu a jeho nejméně desetiletou udržitelností (v případě, že vlastník není shodný s žadatelem, příspěvkové organizace mohou doložit zřizovací listinu v případě, že jsou v ní uvedena čísla parcel, se kterými mohou hospodařit),
   ● nejméně 3 fotografie současného stavu lokality.

   Doporučuji se obrátit přímo na kontaktní osoby Nadace a svůj projekt s nimi zkonzultovat a připravit si podklady pro další výzvu: Radim Cenek a František Brückner, granty@nap.cz, tel.: 515 903 115.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru