Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 18/2023 Můj klub 2024

Dotace na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 4 až 19 let.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 11. 2023 od 12:00 hod. do 5. 1. 2024 do 12:00 hod. 

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny níže uvedené podmínky: 
  • a) má právní formu spolku nebo pobočného spolku dle § 214 až § 302 NOZ, b) ke dni podání žádosti vykonává hlavní činnosti v oblasti sportu po dobu alespoň dvou let; tato podmínka se pokládá za splněnou, pokud žadatel navazuje na činnost jiné sportovní organizace a součet dob činnosti dosahuje alespoň dvou let; doklady k doložení uskutečňování shodné činnosti v oblasti sportu mohou být např. potvrzení sportovního svazu, prohlášení dotčených sportovních organizací, evidenční listiny či jiné evidenční záznamy, výsledkové listiny, zápisy z utkání apod.,
   c) je SK nebo TJ dle bodu 2.3. a 2.4.,
   d) má regionální působnost dle bodu 2.5.,
   e) organizuje pravidelnou sportovní činnost dle bodu 2.13. v rámci v tréninkových jednotek dle bodu 2.8.,
   f) ke dni podání žádosti eviduje (v minimálním rozsahu v souladu s §3e, čl. 2. zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu) v Rejstříku sportu minimálně 10 sportovců splňující kritéria výzvy, kteří jsou současně evidováni a ověření v Registru obyvatel; evidence a ověření v Registru obyvatel se nevyžaduje u cizince mladšího 15 let, který splňuje podmínky podle bodu 12.1. Kategorie 2; do žádosti nelze zahrnout sportovce se zdravotním postižením,
   g) za kalendářní roky 2023 a 2024 vybírá od evidovaných sportovců, členský příspěvek v souladu s bodem 2.12. v minimální výši 100 Kč.
 • Oprávněný žadatele v oblasti provoz a údržba sportovních zařízení dle bodu 3.3. musí splňovat následující podmínky: 
  • a) splňuje podmínky dle bodu 6.1.,
   b) je provozovatel sportovního zařízení dle bodu 2.16.,
   c) sportovní zařízení má ve výlučném vlastnictví, v dlouhodobém nájmu, v dlouhodobé výpůjčce, v užívání nebo pachtu.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci výzvy budou podpořeny tyto oblasti: 
  • a) sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 4 až 19 let,
  • b) zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele dle bodu 2.3. a 2.4. v souladu s platnými registrovanými stanovami,
  • c) provoz a údržba sportovních zařízení dle podmínek v bodě 2.14.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 1 690 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 •  Smlouvy o nájmu musí být uzavřeny na dobu delší než 5 let a v platnosti minimálně do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru