Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 4/2021 – Podpora svazů, oblast parasport

Dotace na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce Svazu v oblasti parasportu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 11. 6. 2021.

Příjemci podpory:

 • Sportovní organizace dle bodu 1.3., která má právní formu spolku nebo pobočného spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
  • a) hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele je činnost v oblasti sportu,
  • b) působnost žadatele je celostátní, pro území celé České republiky,
  • c) žadatel je sportovním svazem dle bodu 1.7,
  • d) ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu dvou (2) let hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. a), nebo žadatel splňuje podmínku dle bodu 7.3.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce Svazu v oblasti parasportu, zahrnující zejména: 
  • a) Zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce Svazu pro příslušnou oblast parasportu,
  • b) organizaci, řízení, působení a rozvoj v příslušné oblasti parasportu na území České republiky,
  • c) organizaci národních systémových a mistrovských sportovních soutěží pro ZPS,
  • d) pořádání celostátních národních i mezinárodních sportovních akcí pro ZPS,
  • e) pořádání akcí směřujících k rozvoji daného sportovního odvětví, náborových a propagačních akcí pro ZPS,
  • f) spolupráci s mezinárodní sportovní federací v oblasti parasportu a podporu sportovní reprezentace ZPS,
  • g) vzdělávací činnosti a doškolování pracovníků v rámci sportu ZPS,
  • h) rozvoj metodiky a systému školení trenérů, rozhodčích, technických delegátů pro sport ZPS,
  • i) budování sítě kvalifikovaných trenérů ZPS,
  • j) naplňování antidopingového programu,
  • k) zajištění rámce sportovních předpisů pro fungování Svazu v příslušné oblasti parasportu,
  • l) šíření pravidel a technických parametrů soutěží či sportovišť pro ZPS,
  • m) zajištění činnosti odborných komisí pro příslušnou oblast parasportu zřízených Svazem,
  • n) zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností Svazů v příslušné oblasti parasportu a jejich členů, např. v oblasti pojištění sportovců a trenérů (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů), v oblasti plateb autorských poplatků (OSA, INTERGRAM) a dalších.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 2 500 000 Kč.
 • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.
 • Dotace je poskytnuta na základě žádosti ve výši vypočtené dle čl. 10., resp. čl. 12.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových způsobilých nákladů/výdajů činnosti1 .

Specifika a omezení:

 • V rámci dotace poskytnuté podle Výzvy lze uplatnit pouze náklady/výdaje vztahující se k období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 s tím, že tyto náklady/výdaje musí být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2022. To znamená, že dotaci lze použít i na výdaje uskutečněné před datem vyhlášení výzvy i vydáním Rozhodnutí, pokud splňují podmínky výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru