Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 2/2024 — Pakt starostů pro klima a energii

Dotace na podporu udržitelného rozvoje obcí a krajů, zlepšení kvality životního prostředí a kvality života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků prostřednictvím zapojení měst a obcí ČR do iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 9. 2024 do 28. 2. 2025 nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Obce a města.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Místní akční skupiny.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory jsou následující podporované aktivity realizované v souladu s podmínkami této výzvy: 
  • a) zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate
   Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizace, obsahující výchozí emisní bilanci (Baseline Emission Inventory, BEI) a hodnocení rizik a zranitelnosti (Risk and Vulnerability Assessment), včetně návrhu konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování;
  • b) organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu, včetně vazby těchto témat k problematice zlepšení kvality ovzduší (např. workshopy, výstavy, komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.). V rámci organizovaných akcí místní samospráva zapojí zainteresované subjekty a občany do společného dialogu týkajícího se vývoje a realizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, s důrazem na konkrétní mitigační a adaptační opatření, včetně volby vhodného způsobu vytápění. Vhodným řešením je propojit tyto akce s dalšími národními akcemi, jako jsou např. Týden udržitelného rozvoje nebo Evropský týden mobility, přičemž platí, že podporovány budou výdaje související s organizací maximálně 1 Místního dne pro klima a energii dle čl. 9 této Výzvy;
  • c) podpora jednoho pracovního místa pro pracovníka obce apod. (dle typu žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek. Pracovník, který má obsadit pracovní místo, může být vybrán na základě výběrového řízení, či jej může žadatel vybrat z řad svých stávajících zaměstnanců. Pracovník bude zajišťovat přípravu či aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření z něj vycházejících prostřednictvím koordinace činnosti jednotlivých odborů a oddělení obecního úřadu, s cílem získat všechny nezbytné podklady pro zpracování a následnou realizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima. Pracovník bude k získání nezbytných podkladů pro zpracování a následnou realizaci akčního plánu aktivně komunikovat/spolupracovat rovněž s územně příslušnou samosprávou nebo jinými organizacemi, případně s obcemi ve správním obvodu žadatele. Podporu na zřízení pracovního místa lze čerpat jak v případě zpracování nového akčního plánu, tak v případě jeho aktualizace.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 15 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 250 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 2 mil. Kč.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt v rámci podporované aktivity a) a b) činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt v rámci podporované aktivity c) činí 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty budou realizovány na území České republiky.
 • Datum ukončení realizace projektu je nejpozději do 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru