Přeskočit na obsah

NPŽP — Výzva č. 8/2024: Energetické úspory veřejných budov

Dotace je určena pro vlastníky veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace, primárně s využitím obnovitelných zdrojů. Podpořena bude realizace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků stínění eliminujících letní přehřívání budovy, instalace účinných technologií snižujících spotřebu energie.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 7. 2024 od 10:00 hod. do 31. 10. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce, Kraje, Dobrovolné svazky obcí, Státní či národní podniky, Správa železnic, státní organizace, Státní příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, Veřejnoprávní instituce, Městské části hl. města Prahy, Příspěvkové organizace Územních, samosprávných celků, Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, Nestátní neziskové organizace, (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), Církve a náboženské společnosti a jejich svazky, Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov.
  • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
  • Systémy využívající odpadní teplo.
  • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
  • Rekonstrukce rozvodné a regulační části otopné soustavy.
  • Modernizace vnitřního osvětlení.
  • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejích provozu např.:
   • Zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
   • Rekonstrukce předávacích stanic tepla.
   • Rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou.
 • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov.
  • Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
  • Vnější nebo meziokenní stínící prvky.
 • Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.
  • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii za – tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, kondenzační kotel na zemní plyn, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
  • Instalace solárně – termických systémů.
  • Instalace fotovoltaických systémů, včetně bateriové.
  • Rekonstrukce či výměna stávajícího OZE za OZE.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokována celkem 1 mld. Kč.
 • Podpora je poskytována z prostředků Fondu v souladu s programem, s touto výzvou a dále za podmínek stanovených v rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků a ve smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
 • Vzhledem k charakteru projektů a s ohledem na to, že celá oblast programu je svým zaměřením a oprávněnými příjemci určena pro podporu veřejného sektoru, budou projekty obecně posuzovány jako nespadající do rámce veřejné podpory.
 • Podpora činí maximálně 50 % (rozsah renovace A1) nebo 60 % (rozsah renovace A2) z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty ve smyslu této výzvy musí být realizačně ukončeny6 včetně finančního vypořádání nejpozději do 15. 6. 2026.
 • Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru