Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Obec Velké Losiny – Program pro poskytování dotací v roce 2022

stažený soubor
Share Button

Dotace na podporu celoroční činnosti spolků, právnických a fyzických osob, které rozvíjejí svoji zájmovou činnost na území obce; cílem obce je podpora těchto subjektů, zabývajících se volnočasovými aktivitami pro děti, mládež i dospělé; jedná se o podporu jejich pravidelných aktivit a dále o podporu aktivit, které pořádají pro neorganizovanou veřejnost.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 1. 2022 do 15. 2. 2022.
 • b) Žádosti o dotace podané na účel dle odst. 2, bod a) volnočasové aktivity občanů a mládeže je možno podat na obecní úřad také v dalších termínech od 1. 5. 2022 do 15. 5. 2022 a od 1. 9. 2022 do 15. 9. 2022,
 • d) Podmínky pro poskytování dotace na účel dle tabulky č. 1, bod g) zajišťování pitné vody z vlastní studny nebo vrtu jsou uvedeny jako samostatný dokument v příloze č. 4 tohoto programu. O poskytnutí této dotace je možno požádat kdykoli v průběhu kalendářního roku, nejpozději však do 30. 11. 2022.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být pouze spolek, jiná právnická osoba nebo fyzická osoba, která je účetní jednotkou podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo vede daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (to se netýká žadatelů o dotaci na účel uvedený v odst. 2, bodu g) zajišťování pitné vody z vlastní studny nebo vrtu občanů) s působností v oblasti sportu, požární ochrany, kultury, vzdělávání, zachování kulturního dědictví, obnovy a údržby památek, sociální či jiné veřejně prospěšné sféry.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty, je podpora realizace těchto činností:
  • a) volnočasové aktivity občanů a mládeže,
  • b) tělovýchova a sport (činnosti sportovních organizací, vlastní provoz a údržba zařízení včetně budov, doprava na soutěže a sportovní akce, materiální vybavení členské základny apod.),
  • c) požární ochrana (činnosti všech tří SDH, úhrada nákladů na provoz pronajatých budov, materiální vybavení, dopravu na závody a soutěže, konání aktivit zaměřených na výchovu mládeže a osvětu obyvatel obce),
  • d) kultura a vzdělávání,
  • e) sociální služby,
  • f) památková péče (ochrana, údržba a obnova kulturních památek),
  • g) zajišťování pitné vody z vlastní studny nebo vrtu občanů.

Forma a výše podpory:

 • a) Volnočasové aktivity občanů a mládeže - Maximální výše dotace v jednotlivém případě 15 000 Kč. V případě organizace akcí nadregionálního významu s celkovým doloženým předpokládaným rozpočtem nad 50 000 Kč činí maximální výše poskytnuté dotace v jednotlivém případě 30 000 Kč.
 • b) Kultura a vzdělávání - Maximální výše dotace v jednotlivém případě 50 000 Kč.
 • c) Tělovýchova a sport – podpora tělovýchovy a sportu je rozdělena do 2 dotačních titulů:
  • 1) Podpora činnosti zapsaných spolků provozujících na území obce celoroční sportovní a tělovýchovné aktivity – reprezentační - Maximální výše dotace v jednotlivém případě 1.650 000,- Kč se spoluúčastí žadatele min. 15 %.
  • 2) Podpora zapsaných spolků provozujících na území obce celoroční sportovní a tělovýchovné aktivity – rekreační - Maximální výše dotace v jednotlivém případě 30 000 Kč se spoluúčastí žadatele min. 15 %.
 • d) Požární ochrana - Maximální výše dotace v jednotlivém případě 120 000 Kč se spoluúčastí žadatele min. 10 %.
 • e) Sociální služby - Maximální výše dotace v jednotlivém případě 20 000 Kč.
 • f) Památková péče:
  • 1) Sakrální památky -  Maximální výše dotace v jednotlivém případě 190 000 Kč se spoluúčastí žadatele min. 15 %.
  • 2) Kulturní památky - Maximální výše dotace v jednotlivém případě 90 000 Kč se spoluúčastí žadatele min. 15 %.
 • g) Zajišťování pitné vody z vlastní studny nebo vrtu občanů.

Specifika a omezení:

 • Pokud žádá o finanční prostředky nový žadatel s historií působení na území obce Velké Losiny kratší jak 1 rok, bude mu poskytnuta dotace v částce nejvýše 100 tis. Kč a bude u něj vyžadována spoluúčast nejméně ve výši 100% z poskytnuté dotace.
 • Žadatel dotace může dotaci použít pouze v rámci kalendářního roku 2022 (rozhoduje datum vystavení faktury, daňového dokladu) a uhradit nejpozději do 31. 1. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>