Přeskočit na obsah

OP JAK — Výzva č. 02 — 23 — 017 Akční plánování v území – MAP

Dotace na podporu společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v daném místě, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb také se zřetelem ke snižování sociálního vyloučení ve vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 10. 7. 2023 do 30. 9. 2024 ve 14:00:00.

Příjemci podpory:

 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost a/nebo jsou uvedeny v databázi Místních akčních skupin s právní formou spolek, ústav nebo obecně prospěšná společnost; obce; dobrovolné svazky obcí; zájmová sdružení právnických osob nebo spolky založené za účelem prosazování zájmů obcí; městské části hlavního města Prahy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita 1 – Řízení projektu.
 • Aktivita 2 – Vnitřní hodnocení projektu.
 • Aktivita 3 – Rozvoj a aktualizace MAP.
 • Aktivita 4 — Implementace akčních plánů.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 1 700 000 000 Kč.
 • Poměr zdrojů financování projektu vychází z Pravidel spolufinancování na programové období 2021–20277 a poměru pro rata uvedeného v kapitole 7.3 výzvy.
 • Indikativní rozdělení alokace výzvy činí:
  • EU podíl: 1 304 495 000 Kč,
  • SR podíl: 366 605 000 Kč,
  • vlastní podíl: 28 900 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 2 000 000 Kč.
 • Spolufinancování je vyžadováno min. ve výši 0 %, nebo min. ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Poskytovatelem bude podpořena vždy pouze jedna žádost o podporu v každém území vymezeném ve Stanovisku místně příslušné Regionální stálé konference nebo v Potvrzení Magistrátu hlavního města Prahy.
 • Přípustným místem realizace je pouze území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru