Přeskočit na obsah

OP PIK — Poradenství — Výzva II – Poradenské služby pro MSP

Dotace na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky na celém území ČR s výjimkou území NUTS 2 Praha. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2021, 08:00:00 do 30. 6. 2021, 15:59:59.

Příjemci podpory:

 • Malý nebo střední podnik, fyzická osoba: 
  • podnikající fyzická osoba tuzemská,
  • společnost s ručením omezeným,
  • akciová společnost,
  • družstvo,
  • analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.). „Certifikátem“ se pro účely této Výzvy a jejich příloh v případě výrobců zdravotnických prostředků třídy I rozumí i Rozhodnutí dozorového orgánu o notifikaci zdravotnického prostředku3 . Počet typů certifikátů, resp. počet poradenských služeb, které bude pro získání různých typů certifikátů v rámci jednoho projektu žadatel čerpat, není omezen. Výstupem projektu bude certifikát, který žadatel předloží nejpozději do konce udržitelnosti projektu. V případě, že nedojde ke splnění podmínky získání certifikátu, dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 100 %.
 • b) Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků , které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti. Výstupem projektu bude buď získání6 značky Odpovědného hospodaření s vodou na základě zpracování hodnocení OHV podle metodiky Ministerstva životního prostředí anebo provedení doporučených návrhů opatření dle Metodiky pro dosažení hospodárnějšího užívání vod v podniku. Doklady prokazující splnění alespoň jednoho z těchto požadovaných výstupů žadatel předloží nejpozději do konce udržitelnosti projektu. V případě, že nebude doložen požadovaný výstup, dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 50 %.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Míra podpory činí 50 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 5. 2023, nerozhodne-li poskytovatel jinak.
 • Pro výzvu programu podpory „Poradenství“ není křížové financování relevantní.
 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru