Přeskočit na obsah

OP TAK — Aplikace – výzva I.

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 01. 09. 2022; 14:00:00 do 28. 2. 2023; 14:00:00.
 • Prodloužení doby příjmu žádostí o podporu, a to z původního termínu 31. 1. 2023; 14:00:00 do 28. 2. 2023; 14:00:00.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba nebo právnická osoba, která, má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.
 • Malé a střední podniky a velké podniky. 
  • Výzkumná organizace pouze v roli partnera.

Typy podporovaných projektů:

 • Výzva je zaměřena na podporu rozvoje již existujících podniků, a to ve smyslu zvyšování jejich inovační výkonnosti, zvyšování investic do aktivit výzkumu a vývoje a zaměření na zvyšování přidané hodnoty.
 • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 GBER, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč  a maximálně do výše 125 mil. Kč.
 • V režimu nezakládajícím veřejnou podporu je podpora poskytována v souladu s Rámcem, a to pro subjekty, které splňují definici výzkumné organizace. Maximální intenzita podpory zde nesmí přesáhnout 85 % z celkových způsobilých výdajů výzkumné organizace bez ohledu na velikost výzkumné organizace.
 • Maximální celkový podíl způsobilých výdajů na podporovanou aktivitu průmyslový výzkum nesmí překročit 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • Pro Výzvu programu podpory Aplikace není křížové financování relevantní.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru