Přeskočit na obsah

OP VVV Fázové projekty

Evropská centra excelence a 2.2 — Regionální VaV centra OP VaVpI, fázují v souladu s Pokynem Evropské komise k uzavření programů na období 2007–2013. V rámci OP VVV budou u těchto projektů řešeny pouze druhé fáze projektů. Druhé fáze projektů musí být v souladu se všemi příslušnými pravidly programového období 2014–2020.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 22. 9. 2015 do 15. 6. 2016 v 14:00 hod.
 • Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádosti o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby, oprávněné podepisovat na základě pověření.
 • Kontakt pro dotazy: Mgr. Stanislava Podolková, e‑mail: Stanislava.Podolková@msmt.cz, tel +420 234 814 425.

Příjemce podpory:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivita č. 1: Řízení projektu.
 • Aktivita č. 2: Rekonstrukce a rozšíření VaV infrastruktury, popř. ekonomicky odůvodněná výstavba nových kapacit.
 • Aktivita č. 3: Pořizování přístrojového, laboratorního a informačního vybavení infrastruktury pro výzkum a technologický rozvoj.
 • Aktivita č. 4: Projekty špičkového VaV (financované prostřednictvím start-up grantů) ve spolupráci s předními národními a mezi národními partnery s relevancí pro trh a ekonomický rozvoj ČR, nebo projekty VaV zaměřené především na spolupráci regionálního VaV centra s aplikační sférou (start-up granty) s cílem vytváření partnerství, která posílí kapacitu pro kolaborativní výzkum a pro smluvní výzkum.
 • Aktivita č. 5: Aktivity zaměřené na posilování spolupráce s předními mezinárodními výzkumnými partnery s cílem posílit schopnost získávat prostředky za zahraničních grantů.
 • Aktivita č. 6: Aktivity zaměřené na posilování spolupráce s aplikační sférou a veřejným sektorem s cílem posílit praktickou relevanci výzkumu.
 • Žadatelé si volí minimálně jednu z aktivit č. 2 až 6. Aktivita 1 je povinnou aktivitou každého projektu.

Forma a výše podpory:

 • Alokace na výzvu: 3 200 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 500 000 000 Kč.
 • Minimální výše výše celkových způsobilých výdajů: 100 000 000 Kč.
 • Maximální výše spolufinancování z veřejných prostředků je 95 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Míra spolufinancování ze strany příjemce je 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022.
 • Maximální délka trvání projektu: 60 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj:

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru