Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03 — 22 — 007 Podpora sociálního bydlení

Cílem aktivit je zajistit podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených spočívající v přímé podpoře cílové skupiny zejména v podpoře zabydlování do bytů s podporou sociální práce a v podpoře integrovaného řešení bytové nouze včetně systémového ukotvení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 5. 2023, 12:00.

Příjemci podpory:

 • a) Nestátní neziskové organizace:
  • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecněprospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
  • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,
  • spolky podle § 214–302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
  • ústavy podle § 402–418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • nadace (§ 306–393) a nadační fondy (§394–401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • b) obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č.314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
 • c) městské části hl. m. Prahy dle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
 • d) organizace zřizované obcemi a hlavním městem Prahou (příspěvkové organizace) působící v sociální oblasti,
 • e) organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace) působící v sociální oblasti,
 • f) organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy dle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,
 • územních rozpočtů působící v sociální oblasti (příspěvkové organizace) působící v sociální oblasti,
 • g) dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
 • h) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem aktivit je zajistit podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených spočívající v přímé podpoře cílové skupiny zejména v podpoře zabydlování do bytů s podporou sociální práce a v podpoře integrovaného řešení bytové nouze včetně systémového ukotvení.
 • A) Podpora zabydlování a podpora bydlení – povinná aktivita.
 • B) Podpora integrovaného řešení – volitelné aktivity:
  • B1. Kontaktní místo pro bydlení.
  • B2. Sociální realitní agentura/garantované bydlení.
  • B3. Posílení prevence ztráty bydlení.
  • B4. Podpora multidisciplinárních týmů při řešení bytové situace, case managementu, vytváření podpůrných sítí služeb.
  • B5. Strategické a koordinační aktivity na území obce nebo širším území (aktivita pouze pro žadatele typu b)).
  • B6. Přechod do bydlení při odchodech z institucí.
  • B7. Nástroje pro podporu sousedského soužití.
  • B8. Prevence a řešení diskriminace v oblasti bydlení.
  • B9. Facilitace vzájemné podpory, svépomoci a dalších participativních forem podpory bydlení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 25 000 000 CZK.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
 • Pro NNO: EU 76,735 %, státní rozpočet 23,265 %, žadatel 0 %.
 • Pro obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace do 3 000 obyv.10: EU.76,735 %, státní rozpočet 18,265 %, žadatel 5 %.
 • Pro obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace nad 3 000 obyv.11, organizace zřizované kraji: EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 %.
 • Pro městské části hl. m. Prahy/hlavní město Prahu a jimi zřizované organizace: EU76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 %.
 • U výzev, u nichž je místo realizace vymezeno jakožto celá ČR a současně je požadovaný podíl žadatele na financování celkových způsobilých výdajů vyšší než nula, je kvůli zpracování žádosti o podporu v elektronickém formuláři v IS KP21+ nutné stanovit:
 • a) Podíl žadatele pro tu část projektu spadající do kategorie „méně rozvinutých regionů“:
  • pro obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace do 3 000 obyvatel: 5 %,
  • pro obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace nad 3 000 obyvatel, organizace zřizované kraji: 10 %.
  • Pro městské části hl. m. Prahy/hlavní město Prahu a jimi zřizované organizace: 15 %.
 • b) Podíl žadatele pro tu část projektu spadající do kategorie „přechodových regionů“: 
  • pro obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace do 3 000 obyvatel: 5 %,
  • pro obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace nad 3 000 obyvatel, organizace zřizované kraji: 10 %.
  • Pro městské části hl. m. Prahy/hlavní město Prahu a jimi zřizované organizace: 30 %.
 • c) c) podíl žadatele pro tu část projektu spadající do kategorie „více rozvinutých regionů“:
  • pro obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace do 3 000 obyvatel: 5 %,
  • pro obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace nad 3 000 obyvatel, organizace zřizované kraji: 10 %.
  • Pro městské části hl. m. Prahy/hlavní město Prahu a jimi zřizované organizace: 60 %.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace: celá ČR a EU.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 36 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru