Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–22– 019 ‑Podpora osob znevýhodněných na trhu práce

Dotace na podporu rekvalifikací či dalšího vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 9. 2022, 09:00 do 21. 11. 2022, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Vzdělávací a poradenské instituce:
  • právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
  • fyzické osoby, jejichž převažujícím předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo poradenských služeb souvisejících se zprostředkováním zaměstnání.
 • Nestátní neziskové organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok od data vyhlášení výzvy a pokud předmětem jejich činnosti je veřejně prospěšná činnost:
  • spolky dle § 214–302 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník;
  • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.,
  • obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů;
  • ústavy dle § 402–418 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník;
  • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech;
  • nadace (§ 306–393) a nadační fondy (§ 394–401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností (obce typu I., II. a III., městské části hlavního města Prahy).
 • Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok.

Typy podporovaných aktivit:

 • Primárně podporované aktivity:
  • poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
  • motivační aktivity;
  • rekvalifikace, vzdělávání;
  • rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
  • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
  • zprostředkování zaměstnání, zaměstnávání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
  • podpora flexibilních forem zaměstnání.
 • Doplňkové aktivity:
  • bilanční a pracovní diagnostika v odůvodněných případech;
  • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
  • realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti.

Forma a výše podpory:

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 500 000 CZK.
• Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.

 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 76,735 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 23,265 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je oprávněn v rámci této výzvy předložit maximálně jednu projektovou žádost.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 24 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 9. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru