Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–24–065 — Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (2)

Cílem výzvy je posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 4. 6. 2024, 09:00 hodin do 3. 10. 2024, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • a) Nestátní neziskové organizace: obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, evidované právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, spolky podle § 214–302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ústavy podle § 402–418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nadace (§ 306–393) a nadační fondy (§ 394–401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • b) obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
 • c) příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi – organizace zřízené územními samosprávnými celky dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to pro takové činnosti v sociální oblasti v působnosti územních samosprávných celků, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu,
 • d) dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně společenství obcí dle § 53a‑f zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
 • e) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • f) poskytovatelé zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzvou jsou podporovány aktivity, které mají přímý dopad na cílovou skupinu, tj. aktivity zaměřené na příčiny problémů cílové skupiny, které spočívají především v přímé práci s cílovou skupinou. V projektech je možné spolu s aktivitami souvisejícími s přímou prací s cílovou skupinou podpořit i aktivity zaměřené na vzdělávací aktivity pro cílovou skupinu zaměstnanců příjemce/partnera, ale opět jen spolu s aktivitami zaměřenými na přímou práci s cílovou skupinou (např. celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků zaměřené na obnovení, upevnění a doplnění kvalifikaci dle §111 zákona o sociálních službách).
 • Aktivity je možné v jednom projektu vzájemně kombinovat tak, aby odpovídaly potřebám cílové skupiny, které musí být v projektu zmapovány.
 • Výzva je zaměřena na podporu sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím podpory a rozvoje těchto aktivit:
  • 1) Podpora komunitní práce.
  • 2) Podpora sociálních služeb.
  • 3) Podpora ohrožených rodin s dětmi.
  • 4) Podpora osob závislých a závislostí ohrožených.
  • 5) Podpora řešení dluhové problematiky.
  • 6) Podpora posílení výkonu sociální práce na obcích.
  • 7) Podpora prevence zdraví.
  • 8) Podpora participativních metod práce s cílovou skupinou.
  • 9) Podpora programů zaměřených na boj s diskriminací a anticiganismem.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
 • Pro NNO: EU 76,735 %, státní rozpočet 18,265 %, žadatel 5 %.
 • Pro obce do 3 000 obyvatel13 a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí včetně společenství obcí do 3 000 obyvatel14: EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 % ).
 • Pro obce nad 3 000 obyvatel15 a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí včetně společenství obcí nad 3 000 obyvatel16, organizace zřizované kraji: EU 76,735 %, státní rozpočet 8,265 %, žadatel 15 %).
 • Pro ostatní subjekty neuvedené ve výše uvedených kategoriích: EU 76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 %).

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2028.
 • Oprávněným žadatelem v této výzvě není škola nebo školské zařízení zapsané do školského rejstříku.
 • Místo realizace: celá ČR a EU.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru