Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu

Cílem této dotační výzvy je snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce. Může se jednat například o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života nebo podpory stejné odměny za stejnou práci. Jedná se o projekty realizované v rámci České republiky s výjimkou hl. m. Prahy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od  1. 2. 2019 08:00 do 29. 3. 2019, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce, kraje, obce a jimi zřizované organizace, vysoké školy, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora vzdělávání a zaměstnávání žen na pozici odbornice v oborech STEM (přírodní věda (Science), technika (Technology), technologie (Engineering) a matematika (Matematics)).
 • Genderově senzitivní analýza trhu práce v regionu, mapování negativních dopadů digitalizace trhu práce na rovnost žen a mužů a jejich řešení v kombinaci s další vhodnou aktivitou (vhodnými aktivitami) z této výzvy nebo s rekvalifikací jako doplňkovou aktivitou.
 • Programy trainee, mentoringové programy, stáže a zaměstnávání CS na genderově nestereotypních pozicích a oborech (např. technické, stavební, telekomunikační apod.) s cílem snížit pay gap, horizontální i vertikální segregaci na trhu práce a zlepšit postavení žen na trhu práce, včetně žen čelících vícečetné diskriminaci a marginalizaci.
 • Mentoringové, koučovací a jiné podpůrné programy s cílem navýšit počet žen na vyšších manažerských postech.
 • Aplikace zahraničních příkladů dobré praxe se zaměřením na rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu.
 • Aplikace inovativních řešení klíčových příčin genderových nerovností na trhu práce, včetně genderových stereotypů.
 • Právní a psychologické poradenství zaměřené na genderovou diskriminaci.
 • Genderová rovnost a sociální dialog.
 • Management mateřské a rodičovské dovolené.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem určený pro tuto výzvu činí 204 000 000 CZK.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Mezi aktivity, které nebudou v rámci této výzvy podpořeny, patří například komplexní podpora začínajících podnikatelek a příprava na podnikání, vybudování a provoz zařízení služeb péče o děti, realizace genderových auditů a komplexních analýz situace u subjektu zaměstnavatele, včetně realizace opatření vzešlých z genderového auditu, vytváření metodik či nastavení spolupráce trainee a mentoringových programů v obecné rovině bez praktického zapojení trainee osob u zaměstnavatele.
 • Fyzická realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. 6. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru