Přeskočit na obsah

OP ŽP — 71. výzva, PO 1, SC 1.1 — Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Podpora je zaměřena na dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 16. října 2017 (9:00) do 18. ledna 2018 (20:00).
 • Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Příjemce podpory:

 • Obce a města.
 • Svazky obcí.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány).
 • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace: 2,050 mld. Kč.
 • Výzva se vztahuje na individuální projekty.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí pro aktivitu 1.1.1 4 mil. Kč a pro aktivitu 1.1.2 1 mil. Kč (bez DPH).
 • Výše podpory je 85 % způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů. Příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.
 • Cílovým územím je území celé ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru