Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Pardubický kraj – Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a zachování souvisejících tradic

fire-2682905__340
Share Button

Dotace na podporu činnosti žadatelů, nebo jimi pořádaných akcí, zaměřených na oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a zachování souvisejících tradic, jakými jsou zejména preventivně výchovná a vzdělávací činnosti, publikační činnost, zachování souvisejících tradic formou pořizování a renovací slavnostních praporů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. května 2021 do 10. června 2021.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

  • a) Preventivně výchovná, propagační a vzdělávací činnost při přípravě občanů v požární ochraně, ochraně obyvatelstva, přípravě k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech a krizových situacích neinvestičního charakteru.
  • b) Preventivně výchovná, propagační a vzdělávací činnost při přípravě občanů k obraně státu neinvestičního charakteru.
  • c) Publikační a informační činnost při tvorbě a vydávání periodických i neperiodických tematicky zaměřených publikací neinvestičního charakteru.
  • d) Zachování historických tradic a kulturního dědictví hasičského hnutí, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů a záchranných sborů ve vztahu k Pardubickému kraji formou pořízení či renovace slavnostních praporů investičního charakteru.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše poskytované dotace na akci činí 2 000 Kč, maximální výše 50 000 Kč, a to i v součtu všech poskytnutých dotací v tomto dotačním programu za příslušný kalendářní rok pro jednoho žadatele.
  • Poskytnutí dotace z rozpočtu kraje je vázáno na povinnou spoluúčast žadatele z vlastních prostředků na celkových nákladech akce ve výši minimálně 50%.

Specifika a omezení:

  • Žadatel je povinen vhodným způsobem prezentovat poskytnutou podporu Pardubickým krajem.
  • Žadatelem o poskytnutí dotací z tohoto dotačního programu nesmí být obec, ani jí zřizovaná jednotka sboru dobrovolných hasičů obce.
  • Žadatelem nesmí být ani Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajské sdružení hasičů Pardubického kraje a Česká hasičská jednota – Východočeská župa, které jsou podporovány z rozpočtu Pardubického kraje formou individuálních dotací na činnost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>