Přeskočit na obsah

Plzeňský kraj — Adaptační opatření v ochraně přírody

Účelem dotačního programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje a k adaptaci na změnu klimatu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2022 do 15. 3. 2022. 

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající i právnické osoby, kromě: 
  • příspěvkových organizací Plzeňského kraje, státních příspěvkových organizací, státních podniků a ostatních právnických osob, kde je stát zřizovatelem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační titul č. 1: Zvyšování druhové rozmanitosti, ochrana druhů, biotopů a stanovišť, arboristická ošetření významných stromů: 
  • praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti,
  • ochrana biotopů a stanovišť zvláště chráněných a vzácných druhů,
  • údržba významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a ve volné krajině, kdy významným stromem se rozumí jedinec utvářející krajinný ráz místa, a který má v místě významnou nebo nenahraditelnou společenskou funkci dřevin ve smyslu § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů,
  • iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a údržba extenzivních (neprodukčních) sadů ve volné krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin.
 • Dotační titul č. 2: Výsadba dřevin, obnova nebo zakládání větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami: 
  • výsadba dřevin ve volné krajině – místně vhodná geograficky původní druhová skladba listnatých nebo ovocných dřevin a jejich skupin ve formě vysokokmenu o min. obvodu kmínku 8 cm (přípustná je i forma polokmenu o stejném min. obvodu kmínku), včetně výsadby přímo na zemědělských pozemcích využívaných k pasení zvířat nebo k pěstování plodin (za podmínky umožnění původního zemědělského obhospodařování),
  • zakládání a obnova extenzivních (neprodukčních) sadů ve volné krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin,
  • zakládání nebo obnova větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami,
  • zakládání nových, nebo dosadba stávajících větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami jako opatření pro snížení degradace zemědělské půdy, zamezení erozi a plošnému odtoku.

Forma a výše podpory:

 • Dotační program Adaptační opatření v ochraně přírody 2022 se dělí na 2 dotační tituly s celkovou alokací finančních prostředků ve výši 4 000 000 Kč:
 • Dotační titul č. 1 — Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační titul na rok 2022 činí 1 500 000 Kč.
 • Dotační titul č. 2 — Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační titul na rok 2022 činí 2 500 000 Kč.
 • Výše dotace: do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, maximálně však 50 000 Kč na jeden podpořený projekt.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje pouze na uznatelné náklady realizace projektu vzniklé v období od 15. 3. 2022 do 31. 10. 2022. Náklady na realizaci projektu vzniklé mimo toto období musí být hrazeny žadatelem z vlastních zdrojů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru