Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Plzeňský kraj – Adaptační opatření v ochraně přírody

stažený soubor sad
Share Button

Účelem dotačního programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje a k adaptaci na změnu klimatu, a podpora netradičních forem výuky, školních a mimoškolních aktivit v oblasti EVVO.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 2. 2021, 0:00:00 do 15. 3. 2021, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající i právnické osoby, kromě:
  • příspěvkových organizací Plzeňského kraje, státních příspěvkových organizací, státních podniků a ostatních právnických osob, kde je stát zřizovatelem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti,
 • ochrana biotopů a stanovišť zvláště chráněných a vzácných druhů,
 • údržba významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a ve volné krajině, kdy významným stromem se rozumí jedinec utvářející krajinný ráz místa, a který má v místě významnou nebo nenahraditelnou společenskou funkci dřevin ve smyslu § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů,
 • iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a zakládání, obnova a údržba extenzivních (neprodukčních) sadů ve volné krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin,
 • údržba a zřizování naučných stezek s tématem ochrany přírody,
 • pořízení základního mobiliáře a vybavení pro potřeby praktické výuky ekologické výchovy,
 • výsadba ve volné krajině – místně vhodná geograficky původní druhová skladba listnatých nebo ovocných dřevin a jejich skupin, včetně výsadby přímo na zemědělských pozemcích využívaných k pasení zvířat nebo k pěstování plodin – za podmínky umožnění původního zemědělského obhospodařování,
 • obnova nebo zakládání větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami – zakládání nových, nebo dosadba stávajících větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami jako opatření pro snížení degradace zemědělské půdy, zamezení erozi a plošnému odtoku.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační program na rok 2021 činí 4 000 000 Kč.
 • Výše dotace pro výsadbu: do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, při minimální výši dotace 10 000 Kč, maximálně však 100 000 Kč na jeden podpořený projekt. Výše schválené dotace se zaokrouhluje na tisíce Kč směrem dolů.
 • Výše dotace pro ostatní opatření: do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, maximálně však 50 000 Kč na jeden podpořený projekt. Výše schválené dotace se zaokrouhluje na tisíce Kč směrem dolů.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje pouze na uznatelné náklady realizace projektu vzniklé v období od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021. Náklady na realizaci projektu vzniklé mimo toto období musí být hrazeny žadatelem z vlastních zdrojů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>