Přeskočit na obsah

MMR — Podpora územně plánovacích činností obcí — dotační titul Územní plán

Dotace na podporu zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. března 2023 do 31. října 2023, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli o dotaci v rámci této výzvy jsou obce na území ČR, které mají 5000 obyvatel nebo méně.
 • V případě aktivity 1 může být žadatelem: 
  • obec, která nemá žádný územní plán, nebo má územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru schválený zastupitelstvem obce před 1. 1. 2007.
 • V případě aktivity 2 může být žadatelem: 
  • obec, která nemá dosud zpracovaný územní plán v jednotném standardu a změna územního plánu je realizována k územnímu plánu, který byl vydán po 1. 1. 2007;
  • obec, která čerpala dotaci z národních programů nebo strukturálních fondů (IOP/IROP) na zpracování nového územního plánu a nemá ho vyhotoven v jednotném standardu.

Typy podporovaných projektů:

 • V rámci programu se budou realizovat dvě dotační aktivity: 
  • aktivita 1 — Územní plán – jednotný standard,
  • aktivita 2 — Změna územního plánu – jednotný standard.
 • Akce na zpracování územního plánu – jednotný standard (aktivita 1) zahrnuje:
  • zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud
   je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo, v jednotném standardu,
   podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů;
  • vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém
   stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na
   životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000,
   pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky
   významnou lokalitu nebo ptačí oblast;
  • zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání, v jednotném standardu,
   podle stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů;
  • zpracování úpravy návrhu územního plánu před vydáním v jednotném standardu, podle
   stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
 • Akce na zpracování změny územního plánu – jednotný standard (aktivita 2) zahrnuje:
  • zpracování návrhu změny územního plánu pro společné jednání – jednotný standard;
  • zpracování návrhu změny územního plánu pro veřejné projednání – jednotný standard;
  • zpracování úpravy návrhu změny územního plánu před vydáním – jednotný standard;
  • zpracování úplného znění územního plánu po vydání změny územního plánu.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 90 mil. Kč.
 • Maximální limity dotace: 
  • aktivita 1 — Územní plány – jednotný standard: 80 % souhrnné výše uznatelných výdajů na zpracování územního plánu, max. však 500 tis. Kč na jeden územní plán.
  • aktivita 2 – Změny územních plánů – jednotný standard: 90 % souhrnné výše uznatelných výdajů za zpracování dokumentace v jednotném standardu, max. však 250 tis. Kč na jednu změnu územního plánu.

Specifika a omezení:

 • Předmětnou akci nelze spolufinancovat z jiných prostředků státního rozpočtu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru