Přeskočit na obsah

Podpora výstavby a obnovy malých vodních nádrží v Jihočeském kraji

Dotace na podporu výstavby a obnovy (nikoliv údržba) malých vodních nádrží do 0,6 ha v extravilánu obce (ve volné krajině) za účelem zvýšení retence vody v krajině. Malé vodní nádrže jsou významným krajinotvorným prvkem upravující hospodaření s vodou v krajině.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2021 od 00:00 hodin do 12. 3. 2021, do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obce.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výstavba nových a obnova zaniklých vodních nádrží o výměře do 0,6 ha při normální hladině za účelem retence/zadržení a akumulace vody v krajině. Obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí vodní nádrže. Malé vodní nádrže jsou vodní díla, která upravuje norma ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.
  • Nové nádrže by měly být umisťovány pouze v profilech, kde je to krajinářsky, vodohospodářsky, technicky i nákladově vhodné. Je třeba také dobře zvažovat vhodnou vodohospodářskou koncepci vodní nádrže, tj. zasazení do terénu, konstrukční řešení objektů nádrže a průtočnost či neprůtočnost nádrže.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:4 000 000 Kč.
  • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 30 %.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat pouze jednu žádost.
  • Programem budou podpořeny pouze akce investičního charakteru.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru