Přeskočit na obsah

Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence

Podpora programů zaměřených na předcházení a omezení výskytu jednotlivých forem rizikového chování (projekty dlouhodobé specifické primární prevence cílené na získávání informací a dovedností vedoucích ke změně postojů a snížení rizikového chování dětí a mládeže a projekty zaměřené na vzdělávání pedagogů v oblasti prevence). 

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od od 12. ledna 2022 od 9:00 hodin do 27. ledna 2022 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • a) V rámci tematického zadání „Primární prevence“: 
  • školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které mají sídlo ve Středočeském kraji s výjimkou škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem,
  • neziskové organizace (spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, školské právnické osoby, církevní právnické osoby), které mají sídlo na území Středočeského kraje, jejichž činností je specifická všeobecná, selektivní nebo indikovaná primární prevence směřovaná k dětem a mládeži, a mají certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování.
 • b) V rámci tematického zadání „Prevence kriminality“: 
  • školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které mají sídlo ve Středočeském kraji s výjimkou škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem,
  • neziskové organizace (spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, školské právnické osoby, církevní právnické osoby), které mají sídlo na území Středočeského kraje, které působí v oblasti prevence kriminality ve Středočeském kraji,
  • obce s rozšířenou působností ve Středočeském kraji (ORP).
 • c) V rámci tematického zadání „Rozvoj a udržitelnost sítě adiktologických služeb“: 
  • fyzické nebo právnické osoby působící v oblasti adiktologie s udělenou platnou certifikací odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky,
  • žadatel poskytující službu, která podléhá povinnosti certifikace, musí mít certifikát odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, a pokud je to relevantní, je registrována jako sociální služba podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo zdravotní služba podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
  • žadatel musí mít sídlo na území Středočeského kraje a akce/projekt uskutečňuje na území Středočeského kraje, či může mít sídlo mimo území Středočeského kraje, ale akce/projekt se uskutečňuje na území Středočeského kraje.
 • d) Podpora na nákup harm reduction a zdravotnického materiálu“ 
  • neziskové organizace (spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, školské právnické osoby, církevní právnické osoby), které mají sídlo na území Středočeského kraje, které působí v oblasti prevence kriminality ve Středočeském kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace je realizována u Tematického zadání: 
  • Primární prevence – formou neinvenstičních akcí/činností;
  • Prevence kriminality o sociální prevence formou neinvenstičních akcí/činností o situační prevence formou investičních a neinvenstičních akcí.
  • Rozvoj a udržitelnost sítě adiktologických služeb — formou neinvenstičních akcí/činností.
  • Podpora na nákup harm reduction a zdravotnického materiálu – formou neinvenstičních akcí/činností.

Forma a výše podpory:

 • Primární prevence — 10 tis. Kč – 200 tis. Kč.
 • Prevence kriminality :
  • Investiční 40 tis. Kč – 200 tis. Kč.
  • Neinvestiční 10 tis. Kč — 100 tis. Kč.
 • Rozvoj a udržitelnost sítě poradenských a léčebných programů pro osoby s adiktologickou poruchou:
  • 10 tis. Kč – 1 000 tis. Kč.
 • Podpora na nákup harm reduction a zdravotnického materiálu: 
  • 10 tis. Kč — 100 tis. Kč.
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 8 500 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 5% z celkových uznatelných nákladů neinvestičního Projektu a na 20% z celkových uznatelných nákladů investičního Projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru