Přeskočit na obsah

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury

Cílem dotace je rozvoj dopravní infrastruktury na území Středočeského kraje v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019–2024, s výhledem do 2030.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 3. 2022 od 9:00 hodin do 30. 9. 2022 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obec se sídlem ve Středočeském kraji.
  • Dobrovolný svazek obcí se sídlem ve Středočeském kraji.

Typy podporovaných aktivit:

  • Předmětem žádosti mohou být pouze peněžní prostředky sloužící k hrazení homogenizované vozovky pozemní komunikace, čímž se rozumí souvislá oprava vozovky při podélném nebo příčném uložení (následujícím souvisle za sebou) inženýrské sítě do pozemní komunikace zasahujícím do poloviny nebo přes polovinu vozovky v tloušťce minimálně 50 mm bez zvýšení nivelity povrchu vozovky. Podmínka nezvýšení nivelety povrchu vozovky nemusí být v technicky odůvodněných případech dodržena, a to po dohodě a písemném souhlasu zástupce Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace je v tomto Programu stanovena na 850 Kč na m2 homogenizované (optimalizované) vozovky pozemní komunikace v majetku Středočeského kraje (silnice II. a III. třídy), maximálně však ve výši uznatelných nákladů projektu, a to za splnění všech ostatních podmínek tohoto Programu, přičemž je výměrou projektu myšlena výměra druhé poloviny homogenizované vozovky s předpokladem, že se vozovka opravuje v celé šíři po zásahu do pozemní komunikace při pokládce, opravě nebo rekonstrukci inženýrské sítě.
  • Výše dotace vychází z průměrných cen obvyklých.
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu v tomto Programu je 75 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat dle Programu pouze jednu žádost na daný účel v průběhu platnosti Programu, pokud splňuje podmínky pro podávání žádostí stanovené Programem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru