Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program 2022 pro poskytování dotací na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje

mountaineers-5649828_960_720
Share Button

Dotace na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. prosince 2021 od 9:00 hod. do 3. ledna 2022 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být pouze DMO působící (zcela nebo zčásti) ve Středočeském kraji.
 • Destinační společnost:
  • musí splňovat definici destinační společnosti včetně aktivit;
  • musí splňovat definici destinační společnosti včetně počtu obcí nebo rozlohy
  • musí mít ve svém rozhodovacím orgánu zastoupení podnikatelského sektoru a NNO, které působí v oblasti cestovního ruchu;
  • má některou z doporučených právních forem dle Implementačního manuálu Kategorizace organizací destinačního managementu dle aktuálního znění Kapitola 5.1.3.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1.      Způsobilé výdaje v kalendářním roce 2022:
  • a) náklady na rozvoj turistické nabídky,
  • b) náklady na vydávání letních a zimních turistických novin turistického regionu (turistické noviny musí obsahovat pouze informace pro návštěvníky a turisty),
  • c) nákup služeb a zboží spojených se zajištěním činnosti a propagací DMO (např. sběr a zpracování dat, tvorba produktů vč. marketingu, výroba, grafická úprava, překlady internetových stránek, tiskovin, jiných propagačních materiálů a jejich korektury, tisk propagačních materiálů, a atd.),
  • d) náklady na pořízení multimediálních prezentací, fotografií od profesionálních fotografů vhodných pro cestovní ruch včetně licencí (podmínkou jsou autorská práva i pro Středočeský kraj a Středočeskou centrálu cestovního ruchu, příspěvkovou organizaci pro komerční i nekomerční využití),
  • e) náklady na zajištění fam a presstripů,
  • f)  náklady na školení, studijní cesty, workshopy, fóra pro podnikatele v CR,
  • g) nákup HW a SW souvisejícího s realizací akce/projektu (neinvestičního charakteru),
  • h) náklady na správu webových stránek, webhosting domén,
  • i) poplatky za veletrhy – plocha, expozice, náklady na ubytování a cestovní náklady na veletrzích a prezentačních akcí (pouze v případě, že se bude DMO prezentovat samostatně, nikoliv na stánku Středočeského kraje či jiných krajů),
  • j)  náklady na přípravu projektů v oblasti cestovního ruchu (produktových balíčků),
  • k) náklady na spolupráci při přípravě rozvojových dokumentů v oblasti cestovního ruchu Středočeského kraje,
  • l)  úhrada mezd, odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, s výjimkou odvodů mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, příjemce, kteří zajišťují úklid, ostrahu, a jiné hospodářské činnosti. Dotace na úhradu mezd je možné využít až do 60 % celkové výše dotace (skutečně čerpané) – úhrada mezd za kmenové zaměstnance a dohody o provedení práce pracovníků,
  • m) náklady související s naplňováním datového skladu Středočeské centrály cestovního ruchu, příspěvkové organizace,
  • n) digitalizace podkladů a materiálů pro cestovní ruch, výroba aplikace nahrazující průvodce.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 7 000 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, na který žadatel požadoval v žádosti o dotaci peněžní prostředky.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

Specifika a omezení:

 • Akce/projekt musí být ukončen/a v termínu stanoveném smlouvou, a to nejdéle do konce kalendářního roku 2022. Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě písemné žádosti příjemce Rada.
 • Příjemce může zahájit realizaci akce/projektu ještě před podpisem smlouvy, respektive před rozhodnutím Zastupitelstva, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace příjemci. Uznatelné náklady akce/projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací akce/projektu od 1. 1. 2022 za podmínky, že se jedná o uznatelné náklady akce/projektu, na který byla příjemci dotace poskytnuta.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>