Přeskočit na obsah

Program 2023 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

Dotace na obnovu kulturních památek, které zahrnují akce/projekty, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: tradice, reference o subjektu, kvalita akce/projektu, vícezdrojové financování, naléhavost opravy, připravenost akce/projektu, rozpracovanost opravy památky, finanční zajištění, využití památky po opravě, význam památky v regionu, krajinná dominanta památky nebo památka dotvářející urbanistické prostředí, uchování památkové hodnoty.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 1. 2023 od 9:00 hodin do 23. 1. 2023 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být v rámci Tematických zadání Obnova kulturních památek a Obnova památek určených ke společenskému využití vlastník památky, která se nachází na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Obnova kulturních památek, která zahrnuje akce/projekty, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: tradice, reference o subjektu, kvalita akce/projektu, vícezdrojové financování, naléhavost opravy, připravenost akce/projektu, rozpracovanost opravy památky, finanční zajištění, využití památky po opravě, význam památky v regionu, krajinná dominanta památky nebo památka dotvářející urbanistické prostředí, uchování památkové hodnoty.
 • Dále zpracování:
  • a. stavebně historického průzkumu včetně digitální podoby, dendrochronologického průzkumu, stratigrafie, digitálního zaměření kulturních památek,
  • b. záměru na restaurování kulturní památky s podmínkou zahájení vlastních restaurátorských prací max. do 5 let od jeho vyhotovení,
  • c. průzkumu biotického napadení, restaurátorského průzkumu s podmínkou zahájených prací na projektu celkové obnovy kulturní památky.
 • Prioritou v rámci tohoto Tematického zadání jsou stavebně historické průzkumy a jejich digitalizace, dendrochronologické průzkumy, stratigrafie a digitální zaměření kulturních památek.
 • b) Obnova památek určených ke společenskému využití, která zahrnuje akce/projekty obnovy nemovitých kulturních památek, s výjimkou drobných objektů v krajině (sochy, smírčí kříže, boží muka atp.), které splňují alespoň některé z následujících kritérií: využití objektu pro spolkový a společenský život regionu (reference o stávajícím a budoucím využití), dopravní dostupnost objektu pro nejširší veřejnost, dokončená etapa, vícezdrojové financování, naléhavost opravy, připravenost akce/projektu, popis možnosti spolkového využití po ukončení akce/projektu, způsob užívání památky v posledních třech letech.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 35 000 000 Kč.
 • Z této částky činí předpokládaný objem peněžních prostředků 
  • a) pro Tematické zadání Obnova kulturních památek 7 500 000 Kč,
  • b) pro Tematické zadání Obnova památek určených ke společenskému využití 27 500 000 Kč.
 • 1. Minimální výše požadované dotace je stanovena v rámci Tematického zadání: 
  • a) Obnova kulturních památek 10 000 Kč;
  • b) Obnova památek určených ke společenskému využití 500 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena v rámci Tematického zadání: 
  • a) Obnova kulturních památek 300 000 Kč;
  • b) Obnova památek určených ke společenskému využití 4 000 000 Kč.
 • 3. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena v případě Tematického zadání: 
  • a) Obnova kulturních památek 40 %;
  • b) Obnova památek určených ke společenskému využití 20 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může dle tohoto Programu podat pouze jednu žádost v rámci jednoho Tematického zadání, ve lhůtě stanovené tímto Programem, pokud splňuje podmínky pro podávání žádostí stanovené Programem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru