Přeskočit na obsah

Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence

Středočeský kraj zajišťuje prostřednictvím Středočeského Fondu prevence, jako jednotného dotačního titulu, financování aktivit a programů v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních, financování projektů situační a sociální prevence kriminality a financování služeb v oblasti prevence, minimalizace rizik a léčby závislostí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 10. ledna 2024 od 09:00 hodin do 25. ledna 2024 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • a) V rámci tematického zadání „Primární prevence“: 
  • školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které mají sídlo ve Středočeském kraji s výjimkou škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem,
  • neziskové organizace (spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, školské právnické osoby, církevní právnické osoby), které mají sídlo na území Středočeského kraje, jejichž činností je specifická všeobecná, selektivní nebo indikovaná primární prevence směřovaná k dětem a mládeži, a mají certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování.
 • b) V rámci tematického zadání „Prevence kriminality“: 
  • školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které mají sídlo ve Středočeském kraji s výjimkou škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem,
  • neziskové organizace (spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, školské právnické osoby, církevní právnické osoby), které mají sídlo na území Středočeského kraje, které působí v oblasti prevence kriminality ve Středočeském kraji,
  • obce Středočeského kraje.
 • c) V rámci tematického zadání „Adiktologické služeby“: 
  • fyzické nebo právnické osoby působící v oblasti adiktologie s udělenou platnou certifikací odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky,
  • žadatel poskytující službu, která podléhá povinnosti certifikace, musí mít certifikát odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, a pokud je to relevantní, je registrována jako sociální služba podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo zdravotní služba podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
  • žadatel musí mít sídlo na území Středočeského kraje a akce/projekt uskutečňuje na území Středočeského kraje, či může mít sídlo mimo území Středočeského kraje, ale akce/projekt se uskutečňuje na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace je realizována u Tematického zadání: 
  • Primární prevence – formou neinvenstičních akcí/činností;
  • Prevence kriminality – oblasti podpory: 
   • sociální prevence formou neinvenstičních akcí/činností,
   • situační prevence formou investičních a neinvenstičních akcí,
  • Adiktologické služby – formou neinvenstičních akcí/činností.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu dle tohoto Programu je 15 000 000 Kč.
 • Primární prevence — 7 000 000 Kč,
 • Prevence kriminality — 2 000 000 Kč,
 • Adiktologické služby — 6 000 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele z celkových uznatelných nákladů Projektu je stanovena na: 
  • 5 % u neinvestičního Projektu,
  • 20 % u investičního Projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru